Aatteiden ja oppien historia 5 op - AY700125P (OY)

Verkossa

Aika ja paikka

Helmi-maaliskuu 2024, tarkentuu myöhemmin

Kouluttaja

FT, dosentti Maija Kallinen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata tieteellisen ajattelun kehityksen päälinjat antiikista nykyaikaan. Opiskelija tunnistaa tieteellisen ajattelutavan suuret murrokset ja niiden maailmankuvallisen merkityksen. Hän kykenee paikantamaan tieteiden yhteiskunnallisia edellytyksiä, ihmisen luontosuhteen muutoksia ja tieteellisen järkiperäisyyden käsitettä. Opiskelija osaa myös kuvata yhteiskuntaa, valtiota ja politiikkaa sekä yhteiskunnallisia liikkeitä koskevan ja perustelevan ajattelun kehityksen antiikista nykyaikaan.

Sisältö

Tieteellisen ja poliittisen ajattelun historia antiikista nykypäiviin.

Suoritustavat

Luentokurssi ja sillä osoitetut lisämateriaalit TAI kirjatentti.

Toteutustavat

Luentokurssi ja omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen tai kirjatentti

Tenttiajat

Tarkentuu myöhemmin

Oppimateriaalit

Petri Koikkalainen ja Paul-Erik Korvela, Klassiset poliittiset ajattelijat (2022) SEKÄ
Andrew Ede ja Lesley B. Cormack, A History of Science in Society. From Philosophy to Utility (2012).

Lisätiedot

Kirjallisuus on tentittävä yhtenä kokonaisuutena ja opiskelijan on vastattava hyväksytysti jokaisesta tentittävästä kirjasta tehtyyn kysymykseen

Arviointiasteikko

0-5