Aatteiden ja oppien historia 5 op (OY) - ay700125P

07.02.2022–31.05.2022 Oulu

Aika ja paikka

Ma 7.2., to 10.1., ma 14.2., to 17.2., ma 21.2. ja to 24.2.2022 klo 17.00-18.30

Opinnot toteutetaan etäopintoina.

Kouluttaja

FT, dosentti Maija Kallinen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata tieteellisen ajattelun kehityksen päälinjat antiikista nykyaikaan. Opiskelija tunnistaa tieteellisen ajattelutavan suuret murrokset ja niiden maailmankuvallisen merkityksen. Hän kykenee paikantamaan tieteiden yhteiskunnallisia edellytyksiä, ihmisen luontosuhteen muutoksia ja tieteellisen järkiperäisyyden käsitettä. Opiskelija osaa myös kuvata yhteiskuntaa, valtiota ja politiikkaa sekä yhteiskunnallisia liikkeitä koskevan ja perustelevan ajattelun kehityksen antiikista nykyaikaan.

Sisältö

Tieteellisen ja poliittisen ajattelun historia antiikista nykypäiviin.

Toteutustavat

Luentokurssi ja omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen tai kirjatentti

Oppimateriaali

Luentokurssi ja sillä osoitetut lisämateriaalit TAI kirjatentti:
Sven-Erik Liedman, Från Platon till Kommunismens fall (1999) ja
Peter Whitfield, Landmarks in Western Science (1999).

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Luentotentti ja/tai kirjatentti

Tenttiajat

Ma 7.3., ma 11.4. tai ma 16.5.2022 klo 17.00-19.00, Moodle-tenttinä

Arviointiasteikko

0–5

Lisätiedot

Kirjallisuus on tentittävä yhtenä kokonaisuutena ja opiskelijan on vastattava hyväksytysti jokaisesta tentittävästä kirjasta tehtyyn kysymykseen