Aggression Replacement Training® – Johdatus ryhmän ohjaamiseen (2,5 pv)

Aggression Replacement Training® (ART) on ryhmämuotoinen, oppimisteoreettista viitekehystä noudattava interventio, joka on kehitetty epäsosiaalisesti käyttäytyvien nuorten auttamiseksi. Se koostuu säännöllisistä ryhmätapaamisista, joissa nuoret aikuisen johdolla opettelevat ja harjoittelevat sosiaalisia taitoja, vihan hallintaa ja moraalista päättelyä, joiden avulla tehdä valintoja ja toimia ristiriitatilanteissa ilman väkivaltaa.

Aika ja paikka

15.–16.10.2020, to klo 8.45–16.00 ja pe klo 8.30–16.00 sekä ke 27.1.2021 klo 9.00–13.00

Oulu, ilmoitetaan tarkemmin osallistujille lähetettävässä kutsussa

Kohderyhmä

Kasvatus- ja opetusalan sekä sosiaali- ja terveysalan henkilöstö sekä muut haastavasti käyttäytyvien nuorten kanssa työskentelevät

Kouluttaja

Erityislastenkodin vastaava ohjaaja, ART-kouluttaja Tarja Tuominen ja vapaaehtoistoiminnan vastaava / järjestöagentti, ART-kouluttaja Matti Virtasalo

Sisältö

Aggression Replacement Training® (ART) on menetelmä, jota on tutkittu, käytetty ja kehitetty USA:ssa ja nyt myöhemmin Euroopassa – meitä lähinnä Ruotsissa. Menetelmän isä Arnold P. Goldstein hahmotteli sen pääpiirteissään 1980-luvulla yhdessä toverinsa Barry Glickin kanssa. Menetelmän vaikuttavuutta on tutkittu pitkin matkaa. Menetelmä tähtää toiminnallisten harjoitusten kautta sosiaalisen, hyväksytyn käyttäytymisen vahvistumiseen. Tavoite on, että nuori kehittyy moraalisessa ajattelussa, oppii parempaa itsehillintää ja uusia sosiaalisia taitoja tullakseen toimeen jokapäiväisessä elämässä. ART:n lähtökohta on, että sosiaalista, yhteisön hyväksymää käyttäytymistä voidaan opettaa ja oppia. ART:ssa on harjoitteita kolmella tasolla:

• vihanhallinta, tunnetaso
• sosiaaliset taidot, käyttäytymisen taso
• moraalinen perustelu, arvojen ja ajattelun taso

Harjoitteet on suunniteltu tehtäviksi ryhmässä. ART on avuksi, kun nuoren tai aikuisen käyttäytyminen on epäsosiaalista: liiallisen vetäytyvää tai aggressiivista.

Johdatus ryhmän ohjaamiseen -koulutus painottuu käytännön ryhmänohjausharjoituksiin: sen aikana osallistujat harjoittelevat itse ART-sessioiden ohjaamista. Lisäksi kaikille osallistujille jaetaan ART:n perusteos. Sen tuella osallistujilla on valmius aloittaa ART:n käyttö omassa työssään.

Koulutuksen kesto on kaksi ja puoli päivää: ensin kaksi peräkkäistä päivää, ja puolikas päivä noin kuuden kuukauden kuluttua. Koulutukseen otetaan enintään 10 henkilöä. Tämä mahdollistaa parhaiten konkreettisesti menetelmän oppimisen. Suosittelemme, että koulutukseen osallistutaan työparin kanssa (tai useampi työntekijä samasta työpaikasta).

Hinta

480 € sisältäen koulutuksen, materiaalin ja kirjan Gundersen; ym. (2018): AART - Adapted aggression replacement training: sosiaalisen kyvykkyyden harjoitusmenetelmä

Ilmoittautuminen

14.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan alla olevan ilmoittautumislinkin kautta

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Kurssi on täynnä. Voit ilmoittautua varasijalle.
The course is full. You can register for the waiting list.

Lisätietoa

AGGRESSION REPLACEMENT TRAINING® (ART) on menetelmä, jonka avulla voidaan opettaa epäsosiaalisesti (aggressiivisesti tai vetäytyvästi) käyttäytyville nuorille tai nuorille aikuisille valmiuksia rakentavaan vuorovaikutukseen. Suomen ART-yhdistys edistää ja ylläpitää ART-menetelmään ja -tutkimukseen liittyvää osaamista Suomessa. Yhdistyksellä on yksinoikeus järjestää ART-koulutusta Suomessa.

Mikä tekee menetelmästä toimivan?

ART-harjoitteeet ovat strukturoituja siihen muotoon, jossa ne ovat parhaiten hyödyksi. Nuorten on helppo keskittyä harjoitteisiin ja oppia uutta, kun tapaamisten rakenne pysyy samanlaisena. Tämä helpottaa myös ohjaajien työskentelyä ja menetelmän hyödyntämistä monenlaisissa toimintaympäristöissä.

Ohjaajat opettavat uusia taitoja nuorille tarjoamalla tarkkaan mietityn ja esitetyn mallin. Mallista oppiminen on huomattavasti tehokkaampaa kuin puheella ohjaaminen ja kehottaminen. Erityisesti nuoret oppivat enemmän siitä, mitä aikuinen tekee, kuin siitä, mitä hän sanoo!

Aggressiota lähestytään kolmella rintamalla: ajattelun, toiminnan ja tunteiden kautta. Näin voidaan huomioida se, että aggressiivisen tai vetäytyvän käyttäytymisen pulmat ovat erilaisia ja yksilöllisiä, nuoresta riippuen.

Interventio kohdennetaan aina osallistuvaan nuoreen ja nuorten ryhmään sekä heidän tarpeisiinsa. Ryhmässä harjoitellaan nuorten omaan arkielämään kuuluvia hankalia tilanteita ja niiden ratkaisuja.

Taidon yleistymiseen – eli siihen, käyttääkö nuori oppimiaan taitoja arkielämässään – kiinnitetään menetelmässä erityistä huomiota. Ohjaajat antavat tarkkaan mietittyjä kotitehtäviä ja kannustavat nuoria niiden tekemiseen, jotta nuoret saisivat kokemusta uusista taidoista myös ryhmän ulkopuolella.

Me kaikki toimimme sen mukaan, minkä koemme palkitsevaksi. Ohjaajat palkitsevat nuoria heidän aktiivisuudestaan, yrittämisestä ja onnistumisista. Suurin palkinto nuorta odottaa arkielämässä: positiivinen palaute kavereilta, vanhemmilta ja muilta hänen elämänsä tärkeiltä ihmisiltä muuttaa käyttäytymistä kaikkein tehokkaimmin.

Aggressiivinen käyttäytyminen on hyvin opittu. On turha olettaa, että aggressiivisesti pitkään käyttäytynyt nuori kykenisi muuttamaan toiminta-, ajattelu- ja tunnemallejaan hetkessä. Muutoksen aikaansaaminen vaatii sinnikästä työtä ja paljon harjoittelua. Mitä enemmän harjoittelua, mitä enemmän toistoa, sitä todennäköisempää on, että muutos tapahtuu.