Arvot, etiikka ja politiikka nykypäivän maailmassa 5 op (OY) - ay700624A

Kouluttaja

Tentaattori: Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija oppii hahmottamaan arvojen merkitystä ihmisoikeuksien, kulttuurin ja luonnon konteksteissa sekä ymmärtää globalisaation poliittisia ja eettisiä ongelmia.

Sisältö

Kirjatentti
Ma 10.2.20 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 23.3.20 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 1.6.20 klo 17.00-20.00

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

Kaksi seuraavista teoksista:

HUOM! Kerro tenttilomakkeella, mitkä kirjat aiot tenttiä!

- Sihvola: Maailmankansalaisen etiikka
- Gylling: Kehityksen etiikka ja filosofia
- Haapala & Oksanen: Arvot ja luonnon arvottaminen
- Oksanen: Ympäristöetiikan perusteet