Basics in eHealth 5 op - AY041201A (OY)

31.10.2022–19.12.2022 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso järjestetään verkkovälitteisenä ajalla 31.10.-19.12.2022.

Opintojakson luennot ovat tallenteina verkkoympäristössä.

Kouluttaja

TtM Olli Autio

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan: Opiskelija osaa kuvata keskeiset tieto- ja viestintäteknologian termit ja ratkaisut terveydenhuollossa ja osaa nimetä niitä vastaavat sovellukset terveydenhuollon palveluissa ja koulutuksessa. Opiskelija osaa arvioida terveydenhuollon tieto- viestintäteknologian yhteiskunnallista ja taloudellista merkitystä. Opiskelija ymmärtää e-terveyspalvelujen ja etälääketieteen ratkaisujen aseman osana kansallista terveydenhuollon tietojärjestelmää. Opiskelija saa alustavia näkymiä terveydenhuollon tieto- ja viestintäteknologian tulevaisuuden trendeistä potilaiden hoidon näkökulmasta ja mahdollisuuksistaan vaikuttaa näihin oman ammattitaustansa lähtökohdista.

Sisältö

Termit ja käsitteet

 • yhteiskunnalliset ulottuvuudet
 • terveyspalvelujärjestelmä
 • sähköinen potilaskertomus
 • tiedonsiirto terveydenhuoltojärjestelmässä
 • tiedonvaihto terveydenhuollon ammattilaisten ja kansalaisten välillä
 • kansalaisten itse tuottama tieto, m-Health -ratkaisut
 • kansalliset terveystietojärjestelmät Suomessa
 • etäkonsultaatiot, esimerkkejä kuten teleradiologia, telepsykiatria, etäkuntoutus
 • taloudellinen ja toiminnallinen arviointi
 • etäkoulutus terveydenhuollossa
 • tulevaisuuden näkymiä terveydenhuollon informaatiojärjestelmissä
 • opintojaksoittain vaihtuvia ajankohtaisaiheita kuten esimerkiksi tekoäly, tietoon pohjautuva lääketiede, verkkoturvallisuus jne. tilanteen mukaan

Useimmat kurssilla käytetyt esimerkit perustuvat Pohjois-Suomessa käytettyihin tietojärjestelmäratkaisuihin.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Suorittaakseen kurssin, opiskelija perehtyy video luentoihin,suorittaa aktivoivia verkkotehtäviä syventääkseen luentojen teemoja ja suorittaa monivalintatenttejä kurssin aiheista.

Toteutustavat

Kurssi perustuu verkko-opetukseen. Interaktiivinen opetus tapahtuu kokonaan virtuaalisessa Moodle-oppimisympäristössä. Opintojakso koostuu videoluennoista, power point -esityksistä ja linkeistä muuhun verkossa saatavilla olevaan materiaaliin. Vastuutehtävät sisältävät erilaisia aktivoivia verkkotehtäviä ja monivalintakysymystenttejä luentojen pohjalta. Videoluennot 15 h / Aktivoivat verkkotehtävät 40 h / monivalintaverkkotentit 40 h* / Itseopiskelu 40 h.

Oppimateriaalit

Kaikki suositeltu oppimateriaali on saatavilla kurssin Moodle verkko-oppimisympäristössä tai siellä päivitetyissä verkko-osoitteissa.

Lisätiedot

Opetuskieli englanti

Kohderyhmä

Opintojakso soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneet hankkimaan perustietoja e-health ja telelääketieteen palveluista sekä sähköisistä potilastietojärjestelmistä. Opintojakso tuottaa täydentävää tietoa niille, jotka jo toimivat terveydenhuollossa, mutta on myös suunnattu teollisuuden ja muiden yhteiskunnan toimintasektoreiden edustajille, jotka ovat kiinnostuneet yhteistyöstä digitaalisten terveydenhuollon ympäristöjen kanssa.

Arviointiasteikko

0-5