Basics in eHealth 5 op (OY) - ay041201A

Aika ja paikka

1.11.-23.12.2021, toteutetaan verkko-opintoina

Kohderyhmä

Opintojakso soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneet hankkimaan perustietoja e-health ja telelääketieteen palveluista sekä sähköisistä potilastietojärjestelmistä. Opintojakso tuottaa täydentävää tietoa niille, jotka jo toimivat terveydenhuollossa, mutta on myös suunnattu teollisuuden ja muiden yhteiskunnan toimintasektoreiden edustajille, jotka ovat kiinnostuneet yhteistyöstä digitaalisten terveydenhuollon ympäristöjen kanssa.

Target group

Anyone who is interested in achieving a basic understanding of e-health, telemedicine and patient record systems in the present healthcare delivery system. The course gives additional knowledge to those already working in healthcare but is also targeted to those coming from industry and other areas of society interested in collaboration with digital health environments.

Kouluttaja

TtM Miro Koskenranta
TtM Elina Laukka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan:

 • Opiskelija osaa kuvata keskeiset tieto-ja viestintäteknologian termit ja ratkaisut terveydenhuollossa ja osaa nimetä niitä vastaavat sovellukset terveydenhuollon palveluissa ja koulutuksessa.
 • Opiskelija osaa arvioida terveydenhuollon tieto- viestintäteknologian yhteiskunnallista ja taloudellista merkitystä.
 • Opiskelija ymmärtää e-terveyspalvelujen ja etälääketieteen ratkaisujen aseman osana kansallista terveydenhuollon tietojärjestelmää.
 • Opiskelija saa alustavia näkymiä terveydenhuollon tieto-ja viestintäteknologian tulevaisuuden trendeistä potilaiden hoidon näkökulmasta ja mahdollisuuksistaan vaikuttaa näihin oman ammattitaustansa lähtökohdista.

Learning outcomes

Upon completion of the course:

 • The student can define central information and communication technology (ICT) terms and solutions in healthcare, and can list respective applications in healthcare services and training.
 • The student can evaluate the societal and economic significance of information and communication technology in healthcare
 • The student can understand the position of e-health and telemedicine solutions as a part of the national health care information system.
 • The student receives an initial view of future health ICT trends from clinical perspective and possibilities to contribute to these with  his/her professional background

Sisältö

Termit ja käsitteet

 • yhteiskunnalliset ulottuvuudet
 • terveyspalvelujärjestelmä
 • sähköinen potilaskertomus
 • digitaalinen radiologia
 • tiedonsiirto terveydenhuoltojärjestelmässä
 • tiedonvaihto terveydenhuollon ammattilaisten ja kansalaisten välillä
 • kansalaisten itse tuottama tieto, m-Health -ratkaisut
 • kansalliset terveystietojärjestelmät Suomessa
 • etäkonsultaatiot, esimerkkejä kuten teleradiologia, telepsykiatria, etäkuntoutus
 • taloudellinen ja toiminnallinen arviointi
 • etäkoulutus terveydenhuollossa
 • tulevaisuuden näkymiä terveydenhuollon informaatiojärjestelmissä
 • opintojaksoittain vaihtuvia ajankohtaisaiheita kuten esimerkiksi tekoäly, tietoon pohjautuva lääketiede, verkkoturvallisuus jne. tilanteen mukaan
 • Useimmat opintojaksolla käytetyt esimerkit perustuvat Pohjois-Suomessa käytettyihin tietojärjestelmäratkaisuihin.

Contents

Terms and concepts

 • societal dimensions
 • delivery of health services
 • electronic patient records
 • digital radiology
 • data transfer within the health care system
 • data transfer between the health care professionals and the citizens
 • citizens providing their own health data, mHealth-solutions
 • national healthcare information exchange in Finland
 • remote consultations, examples like teleradiology, telepsychiatry, telerehabilitation
 • economical and functional assessment
 • remote education in health care
 • future visions of health care information systems
 • changing current topics in connected health like: Artificial Intelligence, knowledge based medicine, cybersecurity etc. according to availability
 • Most of the presented examples in the course are based on information system installations in Northern Finland.

Toteutustavat

Verkko-opetus. Opetuskieli englanti. Interaktiivinen opetus tapahtuu kokonaan virtuaalisessa Moodle -oppimisympäristössä. Opintojakso koostuu videoluennoista, power point -esityksistä ja linkeistä muuhun verkossa saatavilla olevaan materiaaliin. Vastuutehtävät sisältävät kirjallisia tehtäviä, tentit ja osallistumisen luentojen pohjalta tapahtuvaan moderoituun keskusteluun.
Videoluennot 15 h / verkkotentit 40 h / kirjalliset tehtävät 40 h / itseopiskelu ja osallistuminen verkkokeskusteluun 40 h.

Learning activities and teaching methods

Interactivity takes place in Moodle virtual learning environment. The course consists of videotaped lectures, power point presentations and links to other material available in the web. Performance of duties includes written tasks, exam, participating in moderated discussions on the grounds of the lectures.
Web lectures 15h / web exams 40h / written tasks 40h / self-study and participation in web discussion 40h.

Oppimateriaali

Kaikki suositeltu oppimateriaali on saatavilla Moodle -verkko-oppimisympäristössä tai siellä osoitetuissa verkko-osoitteissa.

Recommended or required reading

All recommended or required reading is offered in Moodle virtual learning environment or in linked web pages.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Verkkotehtävät, osallistuminen moderoituun keskusteluun, kirjalliset tehtävät ja kurssitentit sekä vaihtoehtoinen loppukoe.

Assessment methods and criteria

Web tasks, contribution to moderated discussion, written tasks and course exams and optional final exam.

Arviointiasteikko

Opintojakso käyttää numeerista asteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Grading

The course utilizes a numerical grading scale 0 – 5. In the numerical scale zero stands for a fail.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru