Business Design 4 op (LY) - UPAMU1011

13.10.2023–21.10.2023 Verkossa

Aika ja paikka

13.–14.10.23 pe-la (hybridi; myös lähimahdollisuus)
20.–21.10.23 pe-la (etäviikonloppu)

Kontaktiopetus 28 t

Kouluttaja

Myyntipäällikkö, KTT Maijastiina Jokitalo

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • hahmottaa, miten muotoilun avulla voidaan kehittää liiketoimintaa ketterästi
  • selittää liiketoiminnan, palvelujen markkinoinnin ja muotoilun kytkökset ja kehittymisen eri vuosikymmenillä
  • kuvata strategista muotoilua sekä markkinointia
  • tunnistaa muotoilun haltuunottamisen kehitysvaiheet yrityksissä.

Sisältö

Kurssin aikana tutustutaan liiketoiminnan ja muotoilualan kytköksiin ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Käydään läpi business design sekä design management termit ja niiden erilaiset käyttöyhteydet. Tutustutaan erilaisiin muotoilutoiminnan mittareihin ja kypsyysmalleihin.

Opetus- ja työmuodot
Luennot (28 t) sekä itsenäinen työskentely, essee / esittely ja perehtyminen kirjallisuuteen (80 t)

Vaadittavat suoritukset
Aktiivinen osallistuminen luennoille sekä kurssitehtävän suorittaminen annetussa ajassa.

Kirjallisuus ja muu materiaali
- Koivisto, M., Säynäjäkangas, J. & Forsberg, S. (2019). Palvelumuotoilun bisneskirja. Helsinki: Alma Talent Oy
- Muu aiheeseen liittyvä kirjallisuus ilmoitetaan kurssin yhteydessä.

Arviointi: 5-1 / uusittava

Arviointikriteerit
Hylätty: Suoritus on erittäin puutteellinen tai virheellinen tai sisältää huomattavia väärinkäsityksiä.
Välttävä ja tyydyttävä (1-2): Suoritus on suppea, pintapuolinen tai vastaa heikosti tehtävänantoa. Suorituksessa tyydytään luettelemaan asioita irrallisesti, tai käsitellään asioita yksipuolisesti. Suoritus voi sisältää virheitä tai epäselvyyksiä.
Hyvä ja kiitettävä (3-4): Suoritus vastaa tehtävänantoa, osoittaa ymmärtämistä sekä taitoa analysoida ja perustella. Asiasta on muodostunut kokonaiskuva, mutta siinä saattaa olla puutteita.
Erinomainen (5): Suorituksessa hahmotetaan laaja kokonaisuus ja tietoa osataan soveltaa moniulotteisesti tai sijoittaa eri konteksteihin. Suoritus osoittaa itsenäistä otetta ja oivallusta. Suoritus on ehjä kokonaisuus, joka sisältää perusteltua omaa ajattelua tai kriittistä pohdintaa. Vastaus on hyvin kirjoitettu tai toteutettu.