Eettisyys ja arvot terveysalan toiminnan perustana 5 op - AY351210P (OY)

18.10.2022–18.12.2022 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso järjestetään verkkovälitteisenä ajalla 18.10-18.12.2022.

Aloituswebinaari ti 18.10. klo 16.30-20.30 (HUOM! aikataulumuutos)
Webinaarit/työpajat ti-ke 15.-16.11. klo 16.30-19.30
Loppuseminaarit ke-to 30.11.-1.12.2022 klo 16.30-19.00

Kouluttaja

TtM Krista Hylkilä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• määritellä etiikan peruskäsitteet ja ymmärtää niiden merkityksen terveysalalla
• selittää etiikan eri osa-alueet sekä yleisimmät moraaliteoriat
• tunnistaa ja osaa määritellä terveysalan toimintaa ohjaavat sekä asiakkaan asemaan liittyvät eettiset periaatteet, arvot ja lait
• arvioida ja analysoida arvojen toteutumista ja haasteita sekä eettisten periaatteiden ja suositusten merkitystä terveysalan konteksteissa
• tunnistaa keskeisimmät tutkimuseettiset periaatteet

Sisältö

Etiikan keskeiset käsitteet, moraaliteoriat, keskeiset terveysalan taustalla olevat sekä toimintaa ohjaavat arvot ja lait, terveysalan keskeiset eettiset periaatteet, terveysalan ammattietiikka, eettiset ongelmat ja niiden ratkaiseminen terveysalalla, hyvä tieteellinen käytäntö ja tutkimuseettiset kysymykset.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia. Aktiivinen työskentely verkossa, verkkotehtävät ja oppimispäiväkirja. Opintojakson arviointi painottuu oppimispäiväkirjan arviointiin. Lisäksi kurssin suorittaminen hyväksytysti edellyttää aktiivista osallistumista keskusteluihin Moodle-oppimisympäristössä, ryhmätyön tekemiseen sekä osallistumisen webinaarissa kurssin lopussa.

Toteutustavat

Opintojakso toteutetaan aktivoivilla ja yhteisöllisillä opetusmenetelmillä kontakti- tai webinaariosallistumisena 15 h (aikaan sidottua etäopetusta).

Opintojaksoon sisältyy itsenäinen ja/tai yhteisöllinen työskentely ohjatussa verkko-oppimisympäristössä, itsenäiset ja yhteisölliset tehtävät, oppimispäiväkirja sekä itse- ja vertaisarviointi 120 h (ajasta riippumatonta etäopetusta).

Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisympäristöä.

Oppimateriaalit

Muu ajankohtainen aiheeseen liittyvä oppi- ja tutkimuskirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit.

Opintojaksoon liittyvä oppimateriaali vahvistetaan opintojakson alussa.

Kurssikirjallisuus

Etiikka hoitotyössä. Leino-Kilpi H, Välimäki M. Sanoma Pro, Helsinki. 2014.

Arviointiasteikko

0-5