Eettisyys ja arvot terveysalan toiminnan perustana 5 op (OY) - ay351210P

Aika ja paikka

26.10.-18.12.2020, toteutus verkkokurssina

Aloituswebinaari ma 26.10. klo 16.30-20.30
Luennot ke-to 18.-19.11. klo 16.30-19.30
Loppuseminaarit ke-to 9.-10.12. klo 16.30-19.30

Kouluttaja

TtM Krista Hylkilä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
•    määritellä etiikan peruskäsitteet ja ymmärtää niiden merkityksen terveysalalla  
•    selittää etiikan eri osa-alueet sekä yleisimmät moraaliteoriat
•    tunnistaa ja osaa määritellä terveysalan toimintaa ohjaavat sekä asiakkaan asemaan liittyvät eettiset periaatteet, arvot ja lait  
•    arvioida ja analysoida arvojen toteutumista ja haasteita sekä eettisten periaatteiden ja suositusten merkitystä terveysalan konteksteissa
•    tunnistaa keskeisimmät tutkimuseettiset periaatteet

Sisältö

Etiikan keskeiset käsitteet, moraaliteoriat, keskeiset terveysalan taustalla olevat sekä toimintaa ohjaavat arvot ja lait, terveysalan keskeiset eettiset periaatteet, terveysalan ammattietiikka, eettiset ongelmat ja niiden ratkaiseminen terveysalalla, hyvä tieteellinen käytäntö ja tutkimuseettiset kysymykset.

Järjestämistapa

Verkko-opetus

Toteutustavat

Opintojakso toteutetaan aktivoivilla ja yhteisöllisillä opetusmenetelmillä webinaariosallistumisena 15 h (aikaan sidottua etäopetusta).

Lisäksi opintojaksoon sisältyy itsenäinen ja/tai yhteisöllinen työskentely ohjatussa verkko-oppimisympäristössä, itsenäiset ja yhteisölliset tehtävät, oppimispäiväkirja sekä itse- ja vertaisarviointi 120 h (ajasta riippumatonta etäopetusta).

Oppimateriaali

Etiikka hoitotyössä. Leino-Kilpi H, Välimäki M. Sanoma Pro, Helsinki. 2014.
Muu ajankohtainen aiheeseen liittyvä oppi- ja tutkimuskirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit.
Opintojaksoon liittyvä oppimateriaali vahvistetaan opintojakson alussa.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia. Aktiivinen työskentely verkossa, verkkotehtävät ja oppimispäiväkirja. Opintojakson arviointi painottuu oppimispäiväkirjan arviointiin. Lisäksi kurssin suorittaminen hyväksytysti edellyttää aktiivista osallistumista keskusteluihin Moodle-oppimisympäristössä, ryhmätyön tekemiseen sekä
osallistumisen webinaarissa kurssin lopussa.

Arviointikriteerit pohjautuvat opintojakson osaamistavoitteisiin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty / Hylätty

 

Hinta

98 €

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru