Ekspressiivisen taideterapian ohjaajakoulutus 40 op

Ekspressiivisen taideterapian näkökulma taiteisiin sisältyvästä mahdollisuudesta toimia yksilön ja yhteisön kasvun ja eheytymisen tukena

Aika ja paikka

16.10.2021–25.9.2022 Oulu


Kuva Marika Kavakka

Kohderyhmä

Koulutus on aiemman ammattitaidon päälle rakentuvaa täydennyskoulutusta ja toimii jatkona Ekspressiivisen taideterapian perusteet (20 op) -opintokokonaisuudelle. Se soveltuu kasvatus-, sosiaali-, terveydenhoito- ja taidealla työskenteleville. Ekspressiiviseen taideterapiaan pohjaavia sovelluksia ja menetelmiä voidaan hyödyntää monenlaisissa toimintaympäristöissä työskentelyn monipuolistamiseksi ja kehittämiseksi.

Pääsyvaatimukset:

 1. Aiemmin suoritettu Ekspressiivisen taideterapian perusteet (20 op) -opintokokonaisuus
 2. Jokin soveltuva taidealan tai sosiaali-, terveydenhuolto- tai kasvatusalan koulutus sekä osoitettavissa oleva ajankohtainen kytkös taiteeseen. Koulutukseen voidaan valita perustelluista syistä myös muita kuin mainitun koulutustaustan omaavia.
 3. Riittävä englannin kielen taito ammattikirjallisuuteen perehtymiseen

Kouluttaja

Kuvataidekasvattaja, taideterapeutti, TaK, FT Laura Katriina Aura


Kuva Maisa Ruonamaa

Laura on toiminut Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan kuvataiteen lehtorina ja on tässä työssään pitkään järjestänyt ekspressiivisen taideterapian menetelmäkoulutusta sekä perusopiskelijoille että täydennyskoulutuksen parissa. Hän tutki väitöskirjatyössään ryhmiinsä osallistuneiden opiskelijoiden kokemuksia ja kehitti tutkimukseensa fenomenologistaiteellisen metodin, joka perustuu ekspressiiviseen taideterapiaan sisältyvään mahdollisuuteen tutkia tapaamme olla maailmassa.

Lauralle taide mahdollistaa tiloja yllättyä, löytää itsessä ja ryhmässä olevia voimavaroja ja luovia muutosvoimia ja vaalia myötätuntoista ja rakkaudellista asennetta elämää kohtaan.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet toimia ohjaajana ekspressiivisen taideterapian lähestymistapaa soveltavissa ryhmissä. Ohjaajaopintojen tavoitteena on, että opiskelija syventää edelleen henkilökohtaista, monitaiteista ja taiteiden välistä työskentelyään ryhmän myötäilemänä. Opiskelija syventää tuntemustaan ekspressiivisen taideterapian teoriataustasta ja käytännön periaatteista. Opiskelija laajentaa käsityksiään omista muutosmahdollisuuksistaaan ja -tarpeistaan. Hän reflektoi kokemuksiaan ja alkaa pohtia kokemansa sovellusmahdollisuuksia omassa työskentelyssään. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää ekspressiivisen taideterapian periaatteita ja käytäntöjä niin, että pystyy asteittain integroimaan tietotaitojaan työskentelyynsä ekspressiivisen taideterapian näkökulmia hyödyntävien ryhmien ohjaajana. Hän toimii työtodellisuudessaan eettisesti, pohtii työskentelynsä lähtökohtia ja reflektoi niitä.

Koulutus ei anna pätevyyttä toimia taideterapeuttina.

Sisältö

Opinnot koostuvat eri ilmaisumuotoja integroivasta, ekspressiiviseen taideterapiaan pohjaavasta intensiivisestä pienryhmätyöskentelystä lähiopetusjaksoilla, jaksojen välissä itsenäisesti toteutettavista tehtävistä, omavalintaisista taideopinnoista ja harjoittelusta ryhmien ohjaajana sekä lopputyöstä. Kaikkien opintoja koskevien osa-alueiden valossa tutkitaan taiteeseen sisältyviä mahdollisuuksia toimia hyvinvoinnin edistämisessä, ja tuoda uusia näkökulmia yksilön ja yhteisön kehittymiselle sekä yksilöiden väliselle kohtaamiselle. Keskeisintä on perustaa taiteelliseen työskentelyyn sisältyvien positiivista muutosta edesauttavien mahdollisuuksien tutkiminen sille, miten ne tulevat ymmärretyiksi itse eletyssä.

Toteutus

Osallistuminen lähiopetusjaksoille, päiväkirjan pitäminen, välitehtävien tekeminen ja valittuun kirjallisuuteen perehtyminen. Opintojen päätteeksi laaditaan taiteellisen ja kirjallisen osion käsittävä lopputyö, joka esitellään päätösjaksolla.

Lisäksi opintoihin sisältyy taiteen opiskelua (60 h) lähiopetusjaksojen ulkopuolella, itse valituilla ja omaa taiteellista työskentelyä syventävillä kursseilla. Osa opinnoista voi olla omaa prosessia tukevaa koulutustaideterapiaa. Opiskelija laatii henkilökohtaisen suunnitelman kokonaisuudesta, jota tarkastellaan yhdessä kouluttajan kanssa. Kursseista ja mahdollisesta terapiasta aiheutuvista kustannuksista opiskelija vastaa itse.

Opintoihin kuuluu myös työharjoittelua (50 h), jolloin opiskelija harjoittelee käytännössä ekspressiivisen taideterapian lähestymistavoille pohjaavan ryhmän ohjaamista. Tuntimäärään sisältyy suunnittelutyö ja työharjoittelun reflektointi oppimispäiväkirjaa apuna käyttäen. Varsinainen ryhmän ohjaajana toimiminen on yhteensä 32 tuntia.

Aikataulu (muuttunut alkuperäisestä)

Jakso 1   la–su 16.–17.10.2021 (la ja su klo 9.00–16.00)
Jakso 2   la–su 13.–14.11.2021 (la klo 9.00–16.00 ja su klo 9.00–14.30)
Jakso 3   la–su 18.–19.12.2021 (la klo 9.00–16.00 ja su klo 9.00–14.30)
(22.–23.1.2022 viikonloppu peruttu)
Jakso 4   la–su 26.–27.2.2022 (la ja su klo 9.00–16.00)
Jakso 5   la–su 26.–27.3.2022 (la klo 9.00–16.00 ja su klo 9.00–14.30)
Jakso 6   la–su 23.–24.4.2022 (la klo 9.00–16.00 ja su klo 9.00–14.30) UUSI AIKA
Jakso 7   pe–su 13.–15.5.2022 (pe klo 17.00–20.00, la ja su klo 9.00–16.00)
Jakso 8   la–su 20.–21.8.2022 (la klo 9.00–16.00 ja su klo 9.00–14.30)
Jakso 9   la–su 24.–25.9.2022 (la ja su klo 9.00–16.00)

Oheiskirjallisuus

 • Atkins, Sally & Eberhart, Herbert 2014. Presence and Process in Expressive Arts Work. At the Edge of Wonder. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
 • Aura, Laura Katriina 2021. ”Jos saisin kosketuksen luovuuteeni”. Fenomenologistaiteellinen tutkimus yliopisto-opiskelijoiden matkanteosta ekspressiiviseen taideterapiaan pohjaavassa oppimisen ympäristössä. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8838-8
 • Knill, Paolo, Barba, Helen & Fuchs, Margo N. 1994. Minstrels of Soul. Intermodal Expressive Therapy. Toronto: Palmerston Press.
 • Knill, Paolo, Levine Ellen & Levine Stephen K. 2005. Principles and Practice of Expressive Arts Therapy. Toward a Therapeutic Aesthetics. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
 • Levine, Stephen K. & Levine, Ellen G. (eds) 1999. Foundations of Expressive Arts Therapy. Theoretical and Clinical Perspectives. London: Jessica Kinsley Publishers.
 • Levine, Stephen K. 2019. Philosophy of Expressive Arts Therapy. Poiesis and the Therapeutic Imagination. London: Jessica Kingsley Publishers.
 • McNiff, Shaun 1986. The Arts and Psychotherapy. Springfield, Illinos: Charles C. Thomas.
 • McNiff, Shaun 1992. Art as medicine. Creating a Therapy of Imagination. Boston/London: Shambhala Publications.
 • Levine, Ellen G. & Levine, Stephen K. (toim.) 2011. Art in Action. Expressive Arts Therapy and Social Change. London: Jessica Kingsley Publishers.
 • Levine, Ellen G. & Levine, Stephen K. (toim.) 2017. New Developments in Expressive Arts Therapy. The Play of Poiesis. London: Jessica Kinsley Publishers.
 • Levine, Stephen K. 2019. Philosophy of Expressive Arts Therapy. Poiesis and the Therapeutic Imagination. London/Philadelphia: Jessica Kinsley Publishers.
 • McNiff, Shaun 1998b. Trust the process. An artist´s guide to letting go. Boston/London: Shambhala.

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Hinta

2500 € sisältäen lähiopetuspäivät (9 viikonloppua) ja koulutusmateriaalin; laskutetaan erissä

Ilmoittautuminen

16.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan täyttämällä ilmoittautumislomake (linkki alla) sekä lähettämällä vapaamuotoinen hakemus Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan (PL 2437, 90014 Oulun yliopisto tai sähköpostitse eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi)

Osallistujat koulutuksen on valittu eikä koulutukseen voi enää hakea.

Kerro hakemuksessasi

 • miksi olet hakeutumassa opintoihin
 • missä ja milloin olet suorittanut Ekspressiivisen taideterapian perusteet (20 op) -opintokokonaisuuden
 • mikä soveltuva taidealan tai sosiaali-, terveydenhuolto- tai kasvatusalan koulutus sinulla on
 • minkälainen ajankohtainen kytkös sinulla on taiteeseen

Koulutukseen valitaan 12 opiskelijaa hakemusten perusteella. Kouluttaja haastattelee hakijat tarvittaessa.

Valinnoista ilmoitetaan hakijoille 23.9. mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. 23.9. jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Taiteen keinoin

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa on parhaillaan menossa kolmas Ekspressiivisen taideterapian perusteet 20 op -opintokokonaisuus. Opiskelijapalautteita valmistuneilta ryhmiltä:

"Oli uskomattoman ihana koulutus ja hämmentävä siltä osin, että myös kouluttaja laittaa itsensä täysin likoon. Olet ihana ihminen ja saat jokaisesta meistä esiin sen parhaan minän, aidon minän. Opetat tavalla, joka ei jätä kylmäksi; tavalla joka koskettaa ja jää lähtemättömästi mieleen"

"Ihana Laura. Mikä viisaus sinulla on. Miten ihmeellisiin paikkoihin olet meitä johdattanut! Tämä koulutus on ollut kuin keidas arjen ja tämän hullun maailman keskellä. Kiitollisena tästä mahdollisuudesta. Tämä on ravinnut sieluani ja henkeäni."

 

Kuvagalleria

ekspressiivisen_taideterapian_ohjaajakoulutus_kuvagalleria1.jpg
ekspressiivisen_taideterapian_ohjaajakoulutus_kuvagalleria2.jpg
ekspressiivisen_taideterapian_ohjaajakoulutus_kuvagalleria3.jpg

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru