Elämänkatsomustieto 25 op (OY)

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2020-2021
Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe ja Ylivieska,
ks. tarkemmat aikataulut opintojaksojen tiedoista

Sisältö

Elämänkatsomustieto on Suomen koululaitoksessa opetettava oppiaine, johon osallistuvat sellaiset siviilirekisteriin kuuluvat oppilaat, jotka eivät kuulu mihinkään uskontokuntaan tai joiden oman uskonnon opetusta ei järjestetä. Elämänkatsomustieto on koulun oppiaineena perustaltaan monitieteinen kokonaisuus, jonka lähtökohtiin kuuluu niin filosofiaa kuin yhteiskunta- ja kulttuuritieteitä. Elämänkatsomustiedon ihmiskäsityksen mukaan ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uudistavina ja luovina toimijoina, jotka kokevat ja tuottavat merkityksiä keskinäisessä kanssakäymisessään. Katsomukset, inhimilliset käytänteet ja niitä koskevat merkitykset ovat yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tulosta. Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten järkiperäistä kykyä tutkia maailmaansa ja ohjata aktiivisesti omaa elämäänsä.

Koulun elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle aineksia kasvaa itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Elämänkatsomustiedon opetus tukee kasvua täysivaltaiseen demokraattiseen kansalaisuuteen, joka globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa edellyttää eettisen ajattelu- ja toimintakyvyn kehittämistä, niihin liittyviä laaja-alaisia tietoja ja taitoja sekä katsomuksellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen kartuttamista. Elämänkatsomustiedon opetusta ohjaa käsitys oppilaiden mahdollisuudesta kasvaa vapaiksi, tasa-arvoisiksi ja kriittisiksi hyvän elämän rakentajiksi.

Suorittamalla elämänkatsomustiedossa perus- ja aineopinnot (yhteensä 60 opintopistettä) opiskelija saa pätevyyden opettaa elämänkatsomustietoa ns. toisena opetettavana aineena.

Elämänkatsomustiedon perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on tiedolliset, taidolliset ja käsitteelliset valmiudet tulkita maailmaansa järkiperäisesti. Hän tunnistaa, että erilaiset katsomukset, inhimilliset käytänteet ja niitä koskevat merkitykset ovat yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tulosta.

Suoritustapa

Opinnot suoritetaan tenttimällä.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

  • Johdatus elämänkatsomustietoon 5 op (OY) - ay700677P
  • Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus 5 op (OY) - ay700678P
  • Etiikan perusteet 5 op (OY) - ay700679P
  • Johdatus ympäristöfilosofiaan 5 op (OY) - ay700680P
  • Globaalit ongelmat ja nationalismi 5 op (OY) - ay700681P

Hinta

Koko opintokokonaisuus: 375 €,
laskutetaan kahdessa erässä syyslukukaudella
Yksittäiset opintojaksot: 98 €

Ilmoittautuminen

14.9.2020 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun, Kuusamon, Pyhäjärven, Raahen tai Ylivieskan toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen avataan tietojen tarkennuttua.

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Opinnot Oulussa:
Koulutussuunnittelija Anne Pohjanen
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2207

Opinnot Kuusamossa:
Koulutussuunnittelija Hanne Palosaari
hanne.palosaari@kuusamo.fi
0400 175 657

Opinnot Raahessa:
Koulutussuunnittelija Jaana Rantanen
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2204

Opinnot Pyhäjärvellä ja Ylivieskassa:
Koulutuspäällikkö Minna Saharinen
minna.saharinen@pyhajarvi.fi
040 775 6931