Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt ja yhteistyöverkostot 5 op (JY) - ERIP102

02.11.2022–23.11.2022 Verkossa

Aika ja paikka

Ryhmätapaamiset ke 2.11., ke 9.11. ja ke 23.11.2022 klo 16.30-19.00

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvailla erityiskasvatuksen toimintaympäristöjä elämänkulun eri vaiheissa
  • jäsentää erityiskasvatuksen yhteistyöverkostoja
  • tunnistaa tukijärjestelmät elämänkulun eri vaiheissa
  • soveltaa keskeistä tukijärjestelmiin liittyvää lainsäädäntöä

Sisältö

Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt, tukijärjestelmät, lainsäädäntö, yhteistyöverkostot

Oppimateriaalit

  • Jahnukainen, M. (toim.) 2012. Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa. Tampere: Vastapaino. Johdantoluku s. 15–54 sekä vähintään kaksi muuta lukua oppimistehtävän teemoihin liittyen. (E-kirja)
  • Määttä, P. & Rantala, A. 2016. Tavallisen erityinen lapsi. Onnistuneen yhteistyön arvoitusta ratkaisemassa. 2. painos. Jyväskylä: PS-kustannus. TAI Pihlaja, P. & Viitala, R. 2019. Varhaiserityiskasvatus. Jyväskylä: PS-kustannus
  • Finlex verkkosivut (http://www.finlex.fi)
  • Vapaavalintaiset artikkelit (3 kpl)