Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt ja yhteistyöverkostot 5 op (JY) - ERIP102

Aika ja paikka

Ti 5.11. klo 17.00-19.15: ryhmänohjaus, opintojakson ohjeistus
Ti 10.12.2019 klo 17.00-19.15: ryhmäsuoritus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvailla erityiskasvatuksen toimintaympäristöjä elämänkulun eri vaiheissa
  • jäsentää erityiskasvatuksen yhteistyöverkostoja
  • tunnistaa tukijärjestelmät elämänkulun eri vaiheissa
  • soveltaa keskeistä tukijärjestelmiin liittyvää lainsäädäntöä

Sisältö

Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt, tukijärjestelmät, lainsäädäntö, yhteistyöverkostot

Toteutustapa

Ryhmänohjaus, itsenäinen tutustuminen vähintään kahteen vierailukohteeseen, itsenäinen tutustuminen jakson lähteisiin, ryhmäsuoritus (2 kpl)

Opintojakson oppimateriaalit

1. Jahnukainen, M. (toim.) 2012. Lasten erityishuolto ja –opetus Suomessa. Tampere: Vastapaino. Johdanto-luku s. 15–54 sekä vähintään 2 muuta lukua oppimistehtävän teemoihin liittyen. (E- kirja)
2. Määttä, P. & Rantala, A. 2016. Tavallisen erityinen lapsi. Onnistuneen yhteistyön arvoitusta ratkaisemassa. 2. painos. Jyväskylä: PS-kustannus.
3. Vähintään kaksi erityispedagogiikan alan väitöskirjaa oppimistehtävän teemoihin liittyen.
4. Finlex verkkosivut (http://www.finlex.fi)

Huomioitavaa

Opintojakson suorittaminen edellyttää osallistumista jokaiseen ryhmänohjauskertaan.