Erityiskasvatus elämänkulussa 5 op (OY)

02.11.2020–13.12.2020 Kuusamo

Aika ja paikka

2.11.–13.12.2020

Verkkoluennot, itsenäistä työskentelyä ja ryhmätyöskentely verkossa, tentti Moodle-oppimisalustalla.

Kouluttaja

Elina Viljamaa

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • reflektoida omia vammaisuuteen ja moninaisuuteen liittyviä kokemuksiaan, tunteitaan ja asenteitaan  
 • nimetä erityiskasvatuksen ja palvelujärjestelmien taustalla olevia arvoja, merkityksiä ja paradigmoja 
 • nimetä esteettömän yhteiskunnan piirteitä  
 • pohtia perheen ja läheisten merkitystä ammattilaisten kanssa tehtävässä yhteistyössä 

Sisältö

 • Erityiskasvatus elämänkaaren eri vaiheissa 
 • Palvelujärjestelmät ja (moni)ammatillisuus yksilön ja perheen tukena )
 • Erityiskasvatuksen menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus 
 • Integraatio, inkluusio ja lähikouluperiaate  
 • Esteettömyys  

Toteutustavat

verkkoluennot, itsenäistä työskentelyä ja ryhmätyöskentely verkossa, tentti Moodle-oppimisalustalla.

Esitietovaatimukset

402106P Erityispedagogiikan peruskurssi (5 op)

Yhteydet muihin opintoihin

Sivuaineen muut opintojaksot:

 • 402106P Erityispedagogiikan peruskurssi (5 op)
 • 402107P Kielen ja kommunikaation tukeminen (5 op)
 • 402108P Oppimisen vaikeudet ja yksilöllisyys(5 op)
 • 402109P Sosioemotaalinen kehitys (5 op)

Oppimateriaali

1. Itse valittava kaunokirjallinen teos, jossa käsitellään vammaisuutta tai erityisyyttä ja sen vaikutuksia yksilön ja hänen läheistensä elämään.

2. Määttä, P. & Rantala, A. 2016. Tavallisen erityinen lapsi. Onnistuneen yhteistyön arvoitusta ratkaisemassa. 2. painos. Jyväskylä: PS-kustannus. 312 s.

3. Vehmas, S. 2013. Vammaisuus. Johdatus historiaan, teoriaan ja etiikkaan. Yliopistokustannus. 214 s.   

4. Ammatilliseen erityisopetukseen liittyvää verkkomateriaalia


Suoritustavat ja arviointikriteerit

Tentin suoritustapa sovitaan kurssin alussa.

Lisätietoja

Opinnot Kuusamossa:
koulutussuunnittelija Hanne Palosaari, hanne.palosaari@kuusamo.fi, 0400 175 657