Erityiskasvatus elämänkulussa 5 op (OY)

17.10.2022–27.11.2022 Kuusamo, Verkossa

Aika ja paikka

Itsenäinen opiskelu Moodle-alustalla ajalla 17.10.-27.11.2022.

Tallennetut verkkoluennot, itsenäistä työskentelyä ja ryhmätyöskentely verkossa, tentti Moodle-oppimisalustalla.

Opiskelun tueksi järjestetään jokaisessa opintojaksossa yksi oppimiskahvila -tapaaminen eli ryhmäkokoontuminen (lähiryhmä), jossa linkitetään teoriaa & käytäntöä, jaetaan haasteita ja pohditaan yhdessä ratkaisuja. Oppimiskahvilaa vetävät erityisopettajina sekä erityisopetuksen koordinaattoreina toimivat Katri Koskenkorva ja Tuulikki Hentilä Kuusamosta. Oppimiskahvila -tapaamisiin osallistuminen on vapaaehtoista (ei ole edellytyksenä kokonaisuuden hyväksytylle suorittamiselle).

Oppimiskahvila: ti 8.11. klo 17.30-20.00, paikka ilmoitetaan tarkemmin opiskelijoille

Kouluttaja

Niina Heräjärvi

Sisältö

  • Erityiskasvatus elämänkaaren eri vaiheissa 
  • Palvelujärjestelmät ja (moni)ammatillisuus yksilön ja perheen tukena 
  • Erityiskasvatuksen menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus
  • Integraatio, inkluusio ja lähikouluperiaate
  • Esteettömyys

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Itsenäinen opiskelu Moodle-oppimisalustalla. Tallennetut verkkoluennot, itsenäistä työskentelyä ja ryhmätyöskentely verkossa, tentti Moodle-oppimisalustalla.

Arviointiasteikko 0-5

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • reflektoida omia vammaisuuteen ja moninaisuuteen liittyviä kokemuksiaan, tunteitaan ja asenteitaan
  • nimetä erityiskasvatuksen ja palvelujärjestelmien taustalla olevia arvoja, merkityksiä ja paradigmoja
  • nimetä esteettömän yhteiskunnan piirteitä 
  • pohtia perheen ja läheisten merkitystä ammattilaisten kanssa tehtävässä yhteistyössä 

Oppimateriaali

1. Yksi itse valittava kaunokirjallinen teos, jossa käsitellään vammaisuutta tai erityisyyttä ja sen vaikutuksia yksilön ja hänen läheistensä elämään.

2. Määttä, P. & Rantala, A. 2016. Tavallisen erityinen lapsi. Onnistuneen yhteistyön arvoitusta ratkaisemassa. 2. painos. Jyväskylä: PS-kustannus. 312 s.

3. Vehmas, S. (2010). Vammaisuuden kokeminen ja kokemisen vammaisuus. Suomen Vammaistutkimuksen Seuran 2. vuosikirja. Kehitysvammaliiton selvityksiä. https://www.kehitysvammaliitto.fi/wp-content/uploads/kehitysvammaliiton-selvityksia-7.pdf

4. Eskola, S. (2018). Ammatillisen koulutuksen reformi ja erityinen tuki I ja II. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. https://oppimateriaalit.jamk.fi/erkkaperusteet/3-ammatillinen-erityisopetus/ammatillisen-erityisopetuksen-rakenne/

Lisätietoja

Koulutussuunnittelija Johanna Riekki, p. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi