Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op (OY)

05.09.2022–09.10.2022 Kuusamo, Verkossa

Aika ja paikka

Itsenäinen opiskelu Moodle-alustalla ajalla 5.9.-9.10.2022.

Opiskelu koostuu luentotallenteista, oppimistehtävistä ja kirjallisuuteen perehtymisestä. Kurssiin kuuluu kahden tutustumiskäynnin tekeminen (2 pakollista, mahdollisuus tehdä omalla paikkakunnalla). Opintojaksoon kuuluu luento- ja kirjallisuustentti. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Opiskelun tueksi järjestetään jokaisessa opintojaksossa yksi oppimiskahvila -tapaaminen eli ryhmäkokoontuminen (lähiryhmä), jossa linkitetään teoriaa & käytäntöä, jaetaan haasteita ja pohditaan yhdessä ratkaisuja. Oppimiskahvilaa vetävät erityisopettajina sekä erityisopetuksen koordinaattoreina toimivat Katri Koskenkorva ja Tuulikki Hentilä Kuusamosta. Oppimiskahvila -tapaamisiin osallistuminen on vapaaehtoista (ei ole edellytyksenä kokonaisuuden hyväksytylle suorittamiselle).

Oppimiskahvila: ke 28.9. klo 17.30-20.00, paikka ilmoitetaan tarkemmin opiskelijoille

Kouluttaja

Riikka Mononen ja Virpi Pönkkö

Sisältö

  • Erityiskasvatusta ohjaavat ideologiat, arvot ja periaatteet
  • Käsityksiä ihmisen olemuksesta, erilaisuudesta ja moninaisuudesta
  • Erityispedagogiikka ja lähitieteiden yhteys
  • Yleinen, erityinen ja tehostettu tuki sekä hoito, opetus ja kuntoutus yleisellä tasolla
  • Erityspedagogiikan kenttään, kohderyhmiin ja käytäntöön tutustuminen

Opintojakso toteutetaan kaksi kertaa: 5.9-9.10.2022 sekä 9.1-12.2.2023

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Verkkomateriaalin opiskeleminen ja tehtävien suorittaminen ohjeiden mukaisesti. Tutustumiskäyntien suorittaminen ohjeiden mukaisesti. Kirjallisuuden ja luentojen tenttiminen. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Arviointiasteikko 0-5

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella erityispedagogista toimintaa käytännössä ja osaa analysoida keskeisiä erityispedagogisia arvoja. Opiskelija osaa kuvata vammaisuuden erilaisia malleja ja erityiskasvatuksen kehityslinjoja.

Oppimateriaali

Moberg, S., Hautamäki, J.Kivirauma, J., Lahtinen, UY., Savolainen H. & Vehmas S. (2015). Erityispedagogiikan perusteet. WSOY. 221 s.

Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa. 2012 , toim. Jahnukainen M.. Lastensuojelun Keskusliitto. 437 s.

Soveltuvin osin: Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013; Perusopetuslaki 2010, 1287/2013; Varhaiskasvatuslaki (2018/580); Laki kehitysvammaisten erityishuollosta ja Asetus kehitysvammaisten erityishuollosta; Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista, Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista; Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta, muut vammaisuuden perusteella järjestettävät tukitoimet; Suomen perustuslaki; Lapsen oikeuksien sopimus; Lastensuojelulaki; Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä ja Valtion koulukodit; Lukiolaki 714/2018

Huomioitavaa

Erityispedagogiikan peruskurssin suorittaminen on esitietovaatimuksena kursseille Ay402110P Erityiskasvatus elämänkulussa, Ay402107P Kielen ja kommunikaation tukeminen, Ay402108P Oppimisen vaikeudet ja yksilöllisyys, AY402119P Sosioemotionaalinen kehitys

Lisätietoja

Koulutussuunnittelija Johanna Riekki, p. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi