Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op (OY)

18.01.2021–07.03.2021 Kuusamo

Aika ja paikka

Verkko-opinnot 18.1-7.3.2021

Kouluttaja

Marko Kielinen

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

  • tarkastella erityispedagogista toimintaa käytännössä
  • kuvata ja analysoida keskeisiä erityispedagogisia arvoja
  • kuvata vammaisuuden erilaisia malleja
  • kuvata erityiskasvatuksen kehityslinjoja

Sisältö

  • Erityiskasvatusta ohjaavat ideologiat, arvot ja periaatteet
  • Käsityksiä ihmisen olemuksesta, erilaisuudesta ja moninaisuudesta
  • Erityispedagogiikka ja lähitieteet
  • Yleinen, erityinen ja tehostettu tuki sekä hoito, opetus ja kuntoutus yleisellä tasolla
  • Erityspedagogiikan kenttään, kohderyhmiin ja käytäntöön tutustuminen

Oppimismateriaali

Moberg, S., Hautamäki, J.Kivirauma, J., Lahtinen, UY., Savolainen H. & Vehmas S. (2015). Erityispedagogiikan perusteet. WSOY.  221 s.

Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa. 2012 , toim. Jahnukainen M.. Lastensuojelun Keskusliitto.  437 s.

Ja harjoitusryhmissä: Sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädäntö. (2016). Toim. Kokkonen T. 966 s . tai FINLEX-tietokanta,  (http://www.finlex.fi/fi/laki/).

Ryhmissä soveltuvin osin, (mm. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013; Perusopetuslaki 2010, 1287/2013; Varhaiskasvatuslaki (2018/580;Kehitysvammaisten huolto: So 206 Laki kehitysvammaisten erityishuollosta ja Asetus kehitysvammaisten erityishuollosta ja erityishuoltopiirit;  Vammaiset: So 214 Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista,So 215  Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista, So 216 Laki vammaisetuuksista, So 217 Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta, muut vammaisuuden perusteella järjestettävät tukitoimet; Perustuslaki, ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus: Pe 101 Suomen perustuslaki: Perusoikeudet; Lapsen oikeudet: Si 209, Lastensuojelu: Si 233 Lastensuojelulaki, Si 234 Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä ja  Valtion koulukodit. Lukiolaki 714/2018

Lisätietoja

Opinnot Kuusamossa:
koulutussuunnittelija Hanne Palosaari, hanne.palosaari@kuusamo.fi, 0400 175 657