Erityispedagogiikan perusteet 5 op (JY) - ERIP101

14.09.2022–12.10.2022 Verkossa

Aika ja paikka

Ryhmätapaamiset ke 14.9., ke 28.9. ja ke 12.10.2022 klo 16.30-19.00

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • esittää erityispedagogiikan historialliset ja teoreettiset kehityslinjat
  • määrittää erityispedagogiikan alan keskeisiä käsitteitä ja tuntee alan lähitieteet
  • eritellä erityispedagogiikan alan kansainvälisiä ja kansallisia suuntauksia
  • kuvata erityispedagogiikan tutkimustoiminnan painotukset
  • hyödyntää erityispedagogiikan alan tiedonlähteitä

Sisältö

Erityispedagogiikan teoriaperusta ja lähitieteet, erityispedagogiikan ja erityisopetuksen historia, erityispedagogiikan alan suuntaukset, erityispedagogiikan tutkimussuuntaukset, inklusiivinen opetus

Oppimateriaalit

  • Moberg, S., Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen, U., Savolainen, H., Vehmas, S., 2015 Erityispedagogiikan perusteet. Helsinki. WSOY oppimateriaalit.
  • Muu oppimateriaali ilmoitetaan Moodlessa.