Erityispedagogiikka 25 op (OY)

Aika ja paikka

Erityispedagogiikan perusopinnot järjestetään verkko-opintoina (pl. Erityispedagogiikan peruskurssi) Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon toimipaikassa.

Opinnot alkavat elokuussa 2020 ja päättyvät keväällä 2021.

Tavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvailla erityispedagogiikan asemaa koulutus- ja kasvatusjärjestelmässä
  • nimetä inklusiivisen koulutus- ja kasvatusjärjestelmän piirteitä
  • kuvata oppimisen yksilöllisiä haasteita
  • nimetä tärkeimmät palvelujärjestelmät ja etsiä niistä tietoa.

Sisältö

Erityispedagogiikka tutkimus- ja tieteenalana on kasvatustieteen osa-alue, joka tutkii teoreettista ja praktista erityiskasvatustapahtumaa. Lähitieteitä ovat kielitiede, psykologia, sosiologia ja lääketiede, sekä liikunta- ja musiikkitiede, joiden käsitteitä ja teorioita erityiskasvatuksessa hyödynnetään. Erityispedagogiikka kasvatuksen osa-alueena keskittyy tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen kysymyksiin. Tällöin käytetään käytännön erityispedagogiikasta määritelmää erityiskasvatus, joka on laajasti sekä kasvatusta ja opetusta. Tehtävänä on tuottaa kasvatuksen ja opetuksen alueella toimiville kasvattajille, opettajille ja ohjaajille tietoa ja taitoa kohdata erityistä tukea tarvitsevia oppilaita ja opiskelijoita, jotka tarvitsevat oppimisessaan yksilöllistä tukea sekä henkilökohtaisia, vaihtoehtoisia opetusmenetelmiä ja -järjestelyjä.

Erityispedagogiikka tukee käytännön pedagogisin keinoin lasta ja nuorta kehittymään sosiaalisesti, toiminnallisesti, emotionaalisesti ja tiedollisesti yksilöllisten kehitysresurssiensa mukaisesti. Erityisopetus koulussa tukee yhtäältä yleistä opetusta ja oppimista, mutta se voi kohdistua yksilölliseen opetukseen, oppimiseen ja oppilaan kuntouttamiseen, jolloin puhutaan yhä laajemmin kuntouttavasta opetuksesta. Kuntouttavaan opetukseen sisältyy vaihtoehtoisten menetelmien lisäksi yhteiskunnan palvelujärjestelmän tukitoimenpiteet.

Nykyään erityisopetus on ammattiala, jossa painotetaan tavoitteellisia käytännön menettelytapoja sekä erityisiä ja yksilöllisiä opetustoimenpiteitä tarvitsevien yksilöiden opetusta, yhteistyötaitoja sekä valmiutta verkostotyöhön.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Huomioitavaa

Erityispedagogiikan peruskurssi on suoritettava ensimmäisenä.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Kokonaisuuden numeerisesti arvioitavat opintojaksot arvioidaan seuraavien kriteerien mukaisesti:

0 = Opiskelijoiden tuotokset ovat keskeneräisiä ja hajanaisia, eikä niistä käy lainkaan ilmi perehtyneisyys kurssin ydinteemoihin ja -materiaaleihin. Tuotokset eivät vastaa annettuja tehtävänantoja.

1 = Opiskelijoiden tuotokset ovat erittäin pintapuolisia, ja kurssimateriaalien käyttö on pinnallista ja suppeaa. Vastaukset/tuotokset on jäsennelty epäloogisesti.

2 = Opiskelijoiden tuotokset ovat melko pintapuolisia. Joitain kurssin ydinmateriaaleja on hyödynnetty, mutta lähdemateriaalin hyödyntäminen on sattumanvaraista ja referoivaa. Vastaukset ovat tehtävänannon mukaisia. Vastausten/tuotosten rakenne on enimmäkseen selkeä ja looginen.

3 = Opiskelijoiden tuotokset kattavat kurssien ydinteemat, ja kirjoitustyyli on paikoin pohdiskeleva ja kriittinen. Vastauksissa on hyödynnetty perusteellisesti kaikkia kurssin ydinmateriaaleja, ja ne ovat  täysin tehtävänantojen mukainen. Vastaus etenee selkeästi ja loogisesti.

4 = Opiskelijoiden tuotokset ovat laajoja ja syvällisiä. Kirjoitustyyli on pääsääntöisesti pohdiskeleva ja kriittinen. Vastaukset ovat täysin tehtävänannon mukaisia. Tuotos on tieteellinen, loogisesti etenevä ja helppolukuinen.

5 = Opiskelijoiden tuotokset  ovat erittäin laajoja ja muodostavat tieteellisiä kokonaisuuksia, joista ilmenee kurssin teemojen syvällinen ja laaja-alainen ymmärrys. Lähteiden käyttö on laajaa, kriittistä ja analyyttistä. Tuotosten rakenne noudattelee tieteellisen tekstin vaatimuksia. Tuotokset/vastaukset on tehty ajallaan.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Arviointiasteikko

1-5

Hinta

Kuusamo: 400 €
Kuusamolaiset voivat hakea opintomaksuun Kuusamon kaupungin myöntämää tukea osoitteesta kesayo@kuusamo.fi.

Yksittäiset opintojaksot: 100€

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon toimipaikkaan 23.8.2020 mennessä, nettisivujen ilmoittautumislomakkeella tai puhelimitse numeroon 040 860 8715, tai sähköpostilla osoitteeseen kesayo@kuusamo.fi

Yksittäisille opintojaksoille voi ilmoittautua myöhemminkin, ota yhteyttä kesayo@kuusamo.fi. Kokonaisuuteen ei voi enää ilmoittautua. Keväällä 2020 järjestettävät kurssit ovat:

Erityispedagogiikan peruskurssi (18.1-7.3.2021)

Oppimisen vaikeudet ja yksilöllisyys (1.3-18.5.2021)

Sosioemotionaalinen kehitys (19.4-30.5)

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja:

Koulutussuunnittelija Hanne Palosaari, hanne.palosaari@kuusamo.fi, 0400 175 657

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru