Erityispedagogiikka, perusopinnot 25 op (OY)

05.09.2022–16.05.2023 Kuusamo, Verkossa

Aika ja paikka

Opinnot toteutuvat verkossa (Moodle) ajalla 5.9.2022-16.5.2023.

Opiskelun tueksi järjestetään jokaisessa opintojaksossa yksi oppimiskahvila -tapaaminen eli ryhmäkokoontuminen (lähiryhmä Kuusamossa), jossa linkitetään teoriaa & käytäntöä, jaetaan haasteita ja pohditaan yhdessä ratkaisuja. Oppimiskahvilaa vetävät erityisopettajina sekä erityisopetuksen koordinaattoreina toimivat Katri Koskenkorva ja Tuulikki Hentilä Kuusamosta. Oppimiskahvila -tapaamisiinn osallistuminen on vapaaehtoista (ei ole edellytyksenä kokonaisuuden hyväksytylle suorittamiselle).

Sisältö

  • Erityispedagogiikka tutkimus- ja tieteenalana, lähitieteet
  • Erityispedagogiikka, erityiskasvatus ja erityisopetus
  • Yhteiskunnan palvelujärjestelmät
  • Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt
  • Erityiskasvatuksen rooli kouluyhteisössä
  • Erityisopettajan työnkuva

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa:

  • kuvailla erityispedagogiikan asemaa koulutus- ja kasvatusjärjestelmässä
  • nimetä inklusiivisen koulutus- ja kasvatusjärjestelmän piirteitä
  • kuvata oppimisen yksilöllisiä haasteita
  • nimetä tärkeimmät palvelujärjestelmät ja etsiä niistä tietoa.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Huomioitavaa

Erityispedagogiikan perusopinnot (25 op) koostuu viidestä erillisestä opintojaksosta. Opintojaksojen suoritustavat vaihtelevat. Suoritustapa vahvistetaan kunkin opintojakson opetuksen alkaessa.

Kokonaisuuden numeerisesti arvioitavat opintojaksot arvioidaan seuraavien kriteerien mukaisesti:

0 = Opiskelijoiden tuotokset ovat keskeneräisiä ja hajanaisia, eikä niistä käy lainkaan ilmi perehtyneisyys kurssin ydinteemoihin ja -materiaaleihin. Tuotokset eivät vastaa annettuja tehtävänantoja.

1 = Opiskelijoiden tuotokset ovat erittäin pintapuolisia, ja kurssimateriaalien käyttö on pinnallista ja suppeaa. Vastaukset/tuotokset on jäsennelty epäloogisesti.

2 = Opiskelijoiden tuotokset ovat melko pintapuolisia. Joitain kurssin ydinmateriaaleja on hyödynnetty, mutta lähdemateriaalin hyödyntäminen on sattumanvaraista ja referoivaa. Vastaukset ovat tehtävänannon mukaisia. Vastausten/tuotosten rakenne on enimmäkseen selkeä ja looginen.

3 = Opiskelijoiden tuotokset kattavat kurssien ydinteemat, ja kirjoitustyyli on paikoin pohdiskeleva ja kriittinen. Vastauksissa on hyödynnetty perusteellisesti kaikkia kurssin ydinmateriaaleja, ja ne ovat täysin tehtävänantojen mukainen. Vastaus etenee selkeästi ja loogisesti.

4 = Opiskelijoiden tuotokset ovat laajoja ja syvällisiä. Kirjoitustyyli on pääsääntöisesti pohdiskeleva ja kriittinen. Vastaukset ovat täysin tehtävänannon mukaisia. Tuotos on tieteellinen, loogisesti etenevä ja helppolukuinen.

5 = Opiskelijoiden tuotokset ovat erittäin laajoja ja muodostavat tieteellisiä kokonaisuuksia, joista ilmenee kurssin teemojen syvällinen ja laaja-alainen ymmärrys. Lähteiden käyttö on laajaa, kriittistä ja analyyttistä. Tuotosten rakenne noudattelee tieteellisen tekstin vaatimuksia. Tuotokset/vastaukset on tehty ajallaan.

Hinta

375 € / koko opintokokonaisuus, laskutetaan kahdessa erässä

 

Ilmoittaudu

Ryhmä on täynnä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Oppiaine on täynnä. Voit ilmoittautua varasijalle.
Subject is full. You can register for the waiting list.

Lisätietoja:

Koulutussuunnittelija Johanna Riekki, p. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi