Espanjan jatkokurssi II, 5 op (OY) - AY905029Y

17.01.2023–12.06.2023 Verkossa

Español intermedio 2

Aika ja paikka

Ti ja to 17.1.-25.4.23 (ei vk 10 eikä 6.4.) klo 18.30-20.00 (52 t)

Toteutetaan etäopetuksena

Kohderyhmä

Esitietovaatimukset:
Espanjan alkeiskurssi I ja II sekä espanjan jatkokurssi I

Kouluttaja

FM Tiia-Liisa Ylitörmänen

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on kehittää ja parantaa suullista ja kirjallista tuottamista, kehittää kuullun ymmärtämistä ja laajentaa sanavarastoa. Kurssin käytyään opiskelija osaa viestiä arkipäivän tilanteissa mm. ilmaista ja perustella mielipiteensä. Hän ymmärtää yleiskielistä tekstiä tutuista aihepiireistä, pystyy tuottamaan yhtenäistä tekstiä itseään kiinnostavista aiheista. Opiskelija tunnistaa eroja ja yhtäläisyyksiä oman ja espanjankielisten maiden kulttuurien välillä. Hän ymmärtää espanjankielisen kieli- ja kulttuurialueen moninaisuuden merkityksen. Hän osaa viestiä erilaisissa arkipäivän tilanteissa kohdemaan kulttuurin ominaispiirteet huomioiden.

Sisältö

Kurssilla tehdään rakenne-, tekstin- ja kuullunymmärtämisharjoituksia sekä suullisia ja kirjallisia harjoituksia muun muassa seuraavista aiheista: työnhaku, ympäristö ja sen suojelu, tulevaisuuden suunnitelmat, ruoka- ja elokuvakulttuuri.

Rakenteista syvennetään ser- ja estar-verbien ja passiivin hallintaa sekä relatiivipronominin käyttöä. Uutena asiana harjoitellaan esimerkiksi subjunktiivin menneen ajan aikamuotoja ja niiden käyttöä.

Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2/B1

Toteutustavat
Opetustunnit 2 x 90 min./viikko (yht. 52 t). Säännöllinen opetukseen valmistautuminen ja etätehtäviä (83 t). Opiskelijan työtä yhteensä 135 tuntia.

Suoritustavat
Säännöllinen osallistuminen opetukseen (läsnäolo vähintään 80 %), aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen ja kurssiin liittyvät kokeet.

Arviointi
Jatkuva arviointi. Tuntiaktiivisuus ja loppukoe. Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1–5. Tarkemmat arviointikriteerit annetaan kurssilla.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta, https://www.oulu.fi/fi/opiskelijalle/yleista-yliopisto-opiskelusta/opintosuoritusten-arviointi

Tentti
Ma 15.5.23 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 29.5.23 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 12.6.23 klo 17.00-20.00

Tentit pidetään Moodlessa. Ensimmäiseen tenttiin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Ilmoittautuminen uusintatentteihin suoraan opettajalle viimeistään viikkoa ennen tenttiä.

Oppimateriaali
Kimmo Kontturi, Marjaana Kuokkanen-Kekki ja Katri Palmujoki: ESPAÑOL DOS. 9. uud.p., Finn Lectura 2017 tai uudempi painos. (Vanhempi painos ei käy.)

Huomioitavaa

Opinto-oikeus on voimassa jakson opetuksen ja tenttien ajan.

Hinta

160 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittaudu

8.1.23 mennessä

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203