Etiikan perusteet 5 op (OY)- ay700679P

Aika ja paikka

Kirjatentti
Ma 9.12.2019 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 24.2.2020 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 6.4.2020 klo 17.00-20.00

Kouluttaja

Dos. Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää teoreettisen etiikan perussuuntaukset ja kykenee analysoimaan eettisiä ongelmia niiden perusteella. Opiskelija kykenee selittämään kriittisesti myös maailmanlaajuisia eettisiä ongelmia ja määrittelemään monikulttuurisuuden eettisiä haasteita.

Sisältö

Etiikan peruskäsitteet ja –suuntaukset

Suoritustapa

Kirjatentti

Kirjallisuus

-Pietarinen Juhani ja Poutanen Seppo: Etiikan teorioita
-Sihvola Juha: Maailmankansalaisen etiikka

Arviointiasteikko

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.