HAJO1101 Johdatus hallinto- ja johtamistieteisiin 5 op (LY)

23.09.2022–08.10.2022 Oulu

Aika ja paikka

Lähiopetus Oulussa

23.-24.9. ja 7.-8.10.2022, pe klo 16.30-19.45 ja la klo 9.00-14.15

Kouluttaja

Professori Timo Aarrevaara
Kirjallisuuden tentaattori: HTT Sanna Ryynänen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata hallinto- ja johtamistieteet tieteenalana ja tutkimuskohteena
- määritellä hallintoon, johtamiseen ja organisaatiotoimintaan liittyviä keskeisiä peruskäsitteitä
- tunnistaa hallintoon ja johtamiseen liittyvää keskustelua ja sen yhteyksiä käytäntöön
- tarkastella hallintoa ja johtamista esimerkiksi rakenteiden, vallan ja kulttuurin näkökulmista
- selittää hallinnon ja johtamisen merkittävyyden julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin toiminnassa.

Sisältö

Hallintoa, organisaatioita ja johtamista koskevan tieteellisen ajattelun syntyvaiheet, kehitys ja tulevaisuuden näkymät eri suuntauksineen. Keskeinen käsitteistö ja merkitykset.

Suoritustavat

HAJO1101A Luentokuulustelu tai oppimispäiväkirja (2 op).
HAJO1101B Kirjallisuus (3 op) tentitään.

Toteutustavat

Luennot (20 h). Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen.

Johdatus hallinto- ja johtamistieteisiin-jakson (HAJO1101A) luennot toteutetaan pääosin lähiopetuksena siten, että kunakin päivänä on etukäteen katsottavissa oleva tallenne tai teemaan liittyvä artikkeli orientoimaan kunkin luennon teemoihin. Luennoille osallistuminen on suositeltavaa, ja aineisto tukee suoritustapaa. Jaksolla on mahdollista suorittaa vapaaehtoinen välitehtävä, josta saa tiiviin palautteen ja jonka suorittaminen vaikuttaa korottavasti luento-osuuden tentin arvosanaan. Luentotentin ottaa vastaan prof. Timo Aarrevaara ja kirjallisuustentin HT Sanna Ryynänen.

Tenttiajat

Tarkentuvat myöhemmin

Oppimateriaalit

HAJO1101B Kirjallisuus (3 op): Kirjallisuus tentitään yhdessä erässä. Kirjallisuustentin muodostaa Risto Harisalon teos Organisaatioteoriat (2021) sekä toinen artikkelikokoelmista.

Harisalo, R. (2021). Organisaatioteoriat. Edita.
Opettajan Moodlessa ohjeistama artikkelikokoelma.
Artikkelikategoria I: Organisaatioiden ja innovaatioiden johtaminen tai Artikkelikategoria II: Päätöksentekoa tukeva kirjallisuus. Artikkelikategorioista valitaan toinen mielenkiinnon mukaan.

Arviointiasteikko

H-5