HAJO1101 Johdatus hallinto- ja johtamistieteisiin 5 op (LY)

17.09.2021–09.10.2021 Oulu

Aika ja paikka

17.-18.9. ja 8.-9.10.2021, pe klo 16.30-19.45 ja la klo 9.00-14.15.

Kouluttaja

Professori Timo Aarrevaara

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata hallinto- ja johtamistieteet tieteenalana ja tutkimuskohteena
- määritellä hallintoon, johtamiseen ja organisaatiotoimintaan liittyviä keskeisiä peruskäsitteitä
- tunnistaa hallintoon ja johtamiseen liittyvää keskustelua ja sen yhteyksiä käytäntöön
- tarkastella hallintoa ja johtamista esimerkiksi rakenteiden, vallan ja kulttuurin näkökulmista
- selittää hallinnon ja johtamisen merkittävyyden julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin toiminnassa.

Sisältö

Hallintoa, organisaatioita ja johtamista koskevan tieteellisen ajattelun syntyvaiheet, kehitys ja tulevaisuuden näkymät eri suuntauksineen. Keskeinen käsitteistö ja merkitykset.

Suoritustavat

HAJO1101A Luentokuulustelu tai oppimispäiväkirja (2 op).
HAJO1101B Kirjallisuus (3 op) tentitään verkkotenttinä.

Toteutustavat

Luennot (20 h). Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen.

Tenttiajat

Tarkentuvat myöhemmin

Oppimateriaalit

HAJO1101B Kirjallisuus (3 op): Kirjallisuus tentitään yhdessä erässä. Kirjallisuustentin muodostaa Risto Harisalon teos Organisaatioteoriat (2021) sekä toinen artikkelikokoelmista.

Harisalo, R. (2021). Organisaatioteoriat. Edita.
Opettajan Moodlessa ohjeistama artikkelikokoelma.
Artikkelikategoria I: Organisaatioiden ja innovaatioiden johtaminen tai Artikkelikategoria II: Päätöksentekoa tukeva kirjallisuus. Artikkelikategorioista valitaan toinen mielenkiinnon mukaan.

Arviointiasteikko

H-5