HAJO1103 Johdatus johtamisen psykologiaan 5 op (LY)

17.02.2022–19.03.2022 Oulu

Aika ja paikka

17.-19.2. ja 17.-19.3.2022, to-pe klo 16.30-19.00 ja la 9.15-11.45

Kouluttaja

HTM Ilkka Salmi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa johtamisen psykologian lähtökohdat ja tutkimuskohteet tieteenalana
- tunnistaa johtamisen psykologian tutkimuksen merkityksen työyhteisöjen kehittämisen kannalta
- hahmottaa johtamisen psykologian kannalta keskeisiä ihmis- ja persoonallisuuskäsityksiä
- hahmottaa lähtökohtia kokemuksen tutkimukseen.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään johtamisen psykologiaan tieteenalana. Opintojakson aikana käydään läpi johtamisen psykologian keskeiset tutkimukselliset lähtökohdat ja soveltamiskohteet työelämässä. Opintojaksolla perehdytään johdannonomaisesti johtamisen psykologian erityiskysymyksiin, kuten ihmis- ja persoonallisuuskäsityksiin sekä kokemuksen tutkimukseen.

Suoritustavat

Opintojakson aikana ilmoitettava kirjallinen tehtävä.
Vaihtoehtoisesti kurssin voi suorittaa kirjatenttinä. Kirjallisuus suoritetaan Moodle-tenttinä.

Toteutustavat

Luennot ja pienryhmätyöskentely (18 h) sekä kirjallinen tehtävä.

Tenttiajat

Ma 11.4., ma 16.5. tai ma 13.6.2022 klo 17.00-21.00

Oppimateriaalit

Tarkentuu myöhemmin

Arviointiasteikko

H-5