Hallinto-oikeus ja oikeusinformatiikka 8 op (LY) - ONPOOL52 (etäopinnot)

Aika ja paikka

Alustava aikataulu:

Hallinto-oikeuden luennot (12 t) 20.-22.1.2022, to-pe klo 16.30-20.00 ja la 9.15-12.45
Oikeusinformatiikan luennot (10 t) 18.-19.2.2022, pe klo 16.30-20.00 ja la 9.00-14.30

Kouluttaja

Prof. Kirsi Kuusikko ja OTT, VT Juhana Riekkinen

Tavoitteet

Tämän opintojakson yhtenä tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuva hallintooikeudesta ja viranomaistoiminnasta sekä antaa opiskelijalle riittävät valmiudet hallinto-oikeudellisten ongelmien omaehtoiseen ratkaisemiseen. Toisena keskeisenä tavoitteena on, että opiskelija sisäistää oikeusinformatiikan eri osa-alueiden ja niihin liittyvän lainsäädännön keskeisen merkityksen kehittyvässä verkkoyhteiskunnassa ja oikeusvaltiossa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- muistaa hallinto-oikeuden keskeiset säännöt, käsitteet ja periaatteet sekä osaa selittää niiden sisällön,
- osaa kuvata viranomaisten toiminnan, toimivallan käytön ja yksilön aseman ja oikeudet hallinnossa,
- osaa kertoa hallintoasian käsittelyssä noudatettavan menettelyn
- osaa kertoa hallinnon oikeusturvajärjestelmän kokonaisuudesta ja erityisesti hallintotuomioistuinten toiminnasta
- tunnistaa käytännön tapauksesta hallinto-oikeudelliset ongelmat, löytää yksittäiseen tapaukseen sovellettavat hallinto- oikeudelliset säännöt ja periaatteet eri hallinnon alueilta sekä osaa tulkinta ja soveltaa niitä.
- tuntee oikeusinformatiikan kehityksen ja keskeiset osa-alueet
- ymmärtää yksityisyyden suojan, henkilötietojen suojan, julkisuusperiaatteen ja sananvapauden merkityksen perus- ja ihmisoikeuksina sähköistyvässä verkkomaailmassa hallitsee keskeiset oikeudelliset informaatiolähteet ja oikeudellisen tiedonhaun keinot sekä kykenee käyttämään niitä hyväkseen oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa ja
muussa lakimiehen työssä

Sisältö

Opintokokonaisuus keskittyy oikeudenalueista yleishallinto-oikeuteen, kunnallisoikeuteen, hallintoprosessioikeuteen (hallintolainkäyttöön) sekä oikeusinformatiikkaan liittyviin kysymyksiin. Oikeusinformatiikassa erityisenä tarkastelun kohteena ovat viranomaistoiminnan julkisuuteen, tietosuojaan, sähköiseen asiointiin ja viestintään sekä viranomaisen rekistereihin liittyvät kysymykset.

Opintojaksossa käsitellään virkamiesoikeutta ja sivutaan erityishallintooikeudellisia kysymyksiä erityisesti oikeustapausopetuksen yhteydessä. Opintojakson tavoitteena on myös harjaannuttaa opiskelijaa oikeudelliseen tiedonhakuun ja oikeudelliseen ratkaisutoimintaan erityisesti hallinto-oikeuden näkökulmasta.
1. Yksilön oikeusasema hallinnossa
2. Oikeus hyvään hallintoon ja hyvän hallinnon perusteet
3. Hallinto-oikeuden keskeiset käsitteet ja periaatteet
4. Hallintomenettely
5. Viranomaistoiminnan julkisuus ja viranomaisten rekisterit sekä sananvapaus
6. Kunnallisoikeuden perusteet
7. Hallinnon oikeusturvajärjestelmä
8. Hallintoprosessioikeus (hallintolainkäyttö)
9. Hallinto-oikeudellisten ongelmien ratkaiseminen
10. Oikeusinformatiikan kehitys ja tulevaisuuden haasteet
11. Yksityiselämän suoja, tietosuoja ja tietoturvallisuus
12. Sähköinen asiointi ja viestintä sekä informaatiohallinto
13. Oikeudellinen tieto ja tiedonhaku sekä systematiikka ja yleiset opit näiden
perustana

Suoritustapa

Pakolliset luennot 22 tuntia, perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin, sekä kirjallinen kuulustelu (tentti).
Pakolliset luennot muodostuvat kahdesta luennosta, joista toinen käsittelee hallinto-oikeuden yleisiä oppeja, hallintomenettelyoikeutta, kunnallisoikeutta, oikeussuojaa hallinnossa sekä hallintotuomioistuinten toimintaa (ONPOOL52C 12 h) sekä toinen, joka käsittelee oikeusinformatiikan perusteita, yksityisyyden suojaa, tietosuojaa, sähköistä asiointia, sananvapautta sekä julkisuutta ja salassapitoa viranomaistoiminnassa (ONPOOL52B 10 h). Kummatkin luentosarjat osasuorituksena vastaavat 0,5 opintopistettä eli yhteensä 1 opintopistettä.

Kirjalliset kuulustelut

Opintojaksoon sisältyy yksi kirjallinen kuulustelu: ONPOOL52A kirjallisuustentti 7 opintopistettä. Kirjallisuustentissä ei saa käyttää lakikirjaa.
ONPOOL52 (Hallinto-oikeus ja oikeusinformatiikka): kirjallisuustentti
ONPOOL52A (7 op) yhdessä pakollisten luentojen ONPOOL52B ja ONPOOL52C kanssa muodostavat 8 opintopisteen suuruisen ONPOOL52 osion. Osa on sijoitettu osaksi aineopintoja.

Edellytys: Luentojen hyväksytty suorittaminen (1 op)

Tentissä on 3-5 kysymystä, jotka ovat lähinnä esseekysymyksiä. Tentin kesto neljä (4) tuntia. Hallinto-oikeus ja oikeusinformatiikka -opintojakson arvosana määräytyy lähtökohtaisesti kirjallisuustentin perusteella.

Tenttiajat

Tarkentuu myöhemmin

Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista

1. Mäenpää, O. Hallinto-oikeus. Verkkojulkaisu. https://fokus.almatalent.fi/teos/DACBFXGTFF#kohta:HALLINTOOIKEUS((20)
2. Saarenpää, A. Oikeusinformatiikka. Teoksessa Niemi Marja-Leena (toim.): Oikeus tänään. Osa 1, 2016, s. 67-273. Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan julkaisuja C 64. Bookwell Oy 2016. JA
Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen? Oikeusministeriö / Tietosuojavaltuutetun toimisto. Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 4/2017. Helsinki 2017. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-558-4

Oheiskirjallisuus
Tenhunen R., Käsikirja oikeudellisen tiedon hakijoille: kansallisen ja eurooppaoikeuden keskeiset informaatiolähteet. WSOYpro Oy, Helsinki 2011.
Käsikirja oikeudellisen tiedon hakijoille. Saatavana e-kirjana.
Laakso, S. Lainopin teoreettiset lähtökohdat. Tampereen yliopisto. Tampere 2012 (erityisesti luvut oikeusjärjestyksen normirakenne, oikeuslähteet, tulkintastandardit ja oikeudellinen argumentointi).

Säädökset
- Hallintolaki (434/2003) Yh 101
- Kuntalaki (410/2015) Ha 301
- Valtion virkamieslaki (750/1994) Ty 103
- Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) Ty 106a
- Kielilaki (423/2003) Yh 401
- Saamen kielilaki (1086/2003) Yh 403
- Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta (1265/2006), Pr 413
- Hallinto-oikeuslaki (430/1999), Pr 411
- Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa, Pr 103
- Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa (381/2007) Pr 205
- Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa (370/2007) Pr 201
- Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) Yh 107
- Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) Yh 301
- Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintavasta (1030/1999)
- Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) Yh 304
- Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä (460/2003) Vi 101
- Tietosuojalaki (1050/2018) Si 111
- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) SiEU 108
- Laki viestintähallinnosta (625/2001) Vi 119
- Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista (617/2009) Si 405b
- Laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014) Vi 105

Arviointi

Koko opintojakson arvosana määräytyy ONPOOL52A kirjatentin perusteella arvosanoilla hylätty/1-5.

Hinta

320 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittautuminen

3.1.2022 mennessä

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija
Jaana Rantanen,
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2204

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru