Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena - hengityskoulu 6 op

02.10.2024–20.12.2024 Oulu

Psykofyysistä hengitysterapiaa on alun perin käytetty hyperventilaatio-oireista ja ahdistuneisuudesta kärsivien auttamiseen. Psykofyysistä ryhmämuotoista lyhytterapiaa kutsuttiin nimellä hengityskoulu. Nykyään menetelmää sovelletaan itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena monenlaisille ihmisryhmille. Monilla on ongelmia yliviriämisen, aliviriämisen, tunnesäätelyn tai itsetuntemuksen kanssa. Näistä aiheutuu varsin yleisiä oireita ja ongelmia. Kaikkien hengitys on aika ajoin epätasapainossa ilman, että ihminen on itse välttämättä huomannut sitä. Tämä menetelmä tarjoaa keinoja sekä ammattihenkilön että potilaan/ohjattavan itsesäätelyn parantamiseen. Se antaa ammattilaiselle tukea myös omaan jaksamiseen, työuupumuksen välttämiseen ja hengitystilan löytämiseen omassa elämässä. Psykofyysinen hengitysterapia on integroitavissa moniin terapiamuotoihin ja ohjaukseen, monenlaisten ammattilaisten työvälineeksi ja erilaisten kehollisten ja toiminnallisten ohjauskäytäntöjen tueksi.

Aika

2.10.–20.12.24

Paikka

Oulu

Kohderyhmä

Erilaisissa ammateissa toimivat vuorovaikutustyötä tekevät henkilöt

Ilmoittautuminen

10.6.24 mennessä

Hinta

2100 €

Lisätietoja

Riitta Niku, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi, 044 465 2201

Aika ja paikka

1. jakso: 2.–4.10.24 ke klo 10–17, to klo 9–16, pe klo 9–15.30
2. jakso: 6.–8.11.24 ke klo 10–17, to klo 9–16, pe klo 9–15.30
3. jakso: 28.–29.11.24 to klo 9–16, pe klo 9–15.30
4. jakso: 19.–20.12.24 to klo 9–16, pe klo 9–14.30

Koulutuksessa on 10 lähipäivää (3 + 3 +2 +2).

Koulutuspaikka on Oulu,  ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu vuorovaikutustyötä tekeville sekä monille terveydenhuollon ammattiryhmille. Menetelmiä voidaan soveltaa yksilö, pari- ja perhetyöhön ja erilaisiin ryhmiin.
Koulutus sopii mm. seuraaville ryhmille:

 • terveydenhuollon ja psykoterapiatyön ammattihenkilöt
 • toiminnallisten hengityshäiriöiden, ahdistus-, jännitys- tai stressioireista kärsivien potilaiden auttajat
 • hengityselinsairauksista ja muista somaattisista sairauksista kärsivien potilaiden kanssa työskentelevät
 • synnyttäjiä auttavat kätilöt ja lääkärit
 • soveltuu myös opettajille, lastentarhanopettajille, diakoneille ja muille sosiaali-, kasvatus- ja hoitotyötä tekeville
 • liikunnan ohjaajat ja opettajat, joogaopettajat ym.
 • hyödyllinen ammattilaisille, joiden työssä hengitys ja äänenkäyttö ovat merkityksellisessä osassa, esimerkiksi musiikki- ja teatterialan ihmiset

Koulutus ei sovellu henkilöille, joilla on ajankohtaisesti vaikea, toimintakykyä rajoittava sairaus, aistirajoitteita (näkö- tai kuulo-ongelmia) tai akuutti, vaikea elämänkriisi. Koulutuksessa työskennellään paljon lattiatasossa (makuulla tai toista lattialla avustaen). Koulutuksessa ollaan siis paljon matalissa alkuasennoissa lattialla, mikä on hyvä huomioida oman fyysisen toimintakyvyn näkökulmasta. Tuki- ja liikuntaelimistön vaivat voivat estää harjoituksiin osallistumisen. Ota yhteyttä, mikäli oma osallistumiskykysi askarruttaa.

Kouluttaja

Hengityskouluohjaaja ja -kouluttaja, psykologi PsM, työterveyspsykologi ja kouluttajapsykoterapeutti Viveka Kauranen

Psykofyysiseen fysioterapiaan ja työnohjaukseen erikoistunut fysioterapeutti ja hengitysohjaaja ja -kouluttaja Netta Viitala


Viveka Kauranen


Netta Viitala

Sisältö

Psykofyysistä hengitysterapiaa (eli hengityskoulua) on kehitetty 40 vuoden ajan sekä kliinisen potilastyön että ammattihenkilöiden koulutuksen avulla. Kyseessä on integratiivinen psykofyysinen menetelmä, jota kehitetään vastaamaan sekä ohjattavien että esimerkiksi terveydenhuollon palvelutarjonnan tarpeita.
Hengityskouluun tai menetelmän pohjalta kehitettyyn psykofyysiseen ryhmään tai yksilöterapiaan on osallistunut tuhansia potilaita ympäri Suomen. Noin 800 ammattihenkilöä on osallistunut tähän pidempään koulutukseen, joka antaa valmiudet toimia hengityskoulu -ryhmän ohjaajana tai soveltaa hengityksen parissa työskentelyä yksilö, pari- ja perhekontakteissa potilaiden, asiakkaiden tai oppilaiden kanssa.
Koulutuksessa tutkitaan menetelmiä, joiden avulla voidaan edistää tasapainoisen hengityksen oppimista ja sitä kautta vaikuttaa laajasti ihmisen terveyteen. Hengitys on myös käytännön työväline, jonka avulla voidaan vaikuttaa myönteisesti vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa.
Hengitystyö aloitetaan kuitenkin aina itsestä. Tämä tarkoittaa sitä, että koulutuksessa osallistuja käy läpi saman terapeuttisen prosessin kuin hengitysterapiaan tuleva asiakas tai potilas. Ryhmässä kehollisesti työskentely sysää omakohtaisen tunneprosessin liikkeelle. Tämän vuoksi koulutuksen yhteyteen on hyvä varata riittävästi aikaa opitun ja koetun sisäistämiseen sekä tunneprosessin käsittelyyn. Osalla saattaa koulutuksen yhteydessä nousta esiin oman psykoterapian tarve ja tälle on hyvä olla avoimena koulutukseen tullessa.
Kokemuksellisen oppimisen lisäksi koulutuksessa edellytetään kirjallisuuteen perehtymistä itsenäisesti ja välitehtävien pohjalta reflektointia henkilökohtaisessa päiväkirjassa ja yhteisessä oppimisverkossa. On myös suositeltavaa hankkia menetelmästä kokemuksellista tietoa ennalta, esimerkiksi osallistumalla Hengitys työvälineenä tai Tutustumismatka hengitykseen -koulutuspäivään, jotta on realistinen käsitys menetelmästä.

Sisältö tapaamiskerroilla:

 • hengityskouluryhmän aloittaminen
 • oleminen ja tekeminen
 • varhainen vuorovaikutus ja hengityksen säätely
 • stressin syntyminen, ylläpysyminen ja vaikutus
 • pelot, häpeä, vaille jääminen ja vastapainona turvallisuus
 • rajat suojaavana ja läpäisevänä hengityksessä ja ihmissuhteissa
 • mielikuvien ja myötätunnon merkitys muutoksessa
 • vastarinta muutoksessa
 • uloshengitys muutostyön lähtökohtana
 • tilakysymys eli onko tilaa hengittää
 • sisäänhengitys, saaminen ja nautinto
 • vuorovaikutus ja hengitys
 • eroaminen ja surutyö
 • ryhmän lopettaminen
 • kertaus ja päättötyöt

Työskentely

Koulutuksen laajuus on yhteensä 6 opintopistettä. Koulutus sisältää 78 lähiopetustuntia, välitehtäviä ja itsenäistä teoriaan tutustumista. Lähitapaamisten välillä osallistujat reflektoivat omaa kehollisuuttaan ja vuorovaikutustilanteita annettujen ennakkotehtävien avulla verkkoluokkaan (Moodle). Koulutuksen lopussa osallistujat tekevät kokemuksellisen lopputyön.

Koulutuksessa tulee olla läsnä, koska työskentely perustuu kokemukselliseen oppimiseen. Ensimmäisellä ja toisella jaksolla luodaan perusteet toiminnalle ja ryhmän turvallisuudelle. Näin ollen 1. ja 2. jakson poissaolo estää opintojen jatkumisen ja tällöin noudatetaan kesäyliopiston peruutus- / keskeyttämisehtoja (ks. ehdot koulutusesittelyn lopusta seuraavalta palstalta).

Oppimateriaali

Koulutuksessa käytettävä Hengitysterapeutin työkirja sisältyy koulutuksen hintaan (Martin Minna, Seppä Maila, Nissinen Rauni 2017: Hengitysterapeutin työkirja. Hengittävä mieli Oy.). Muu oheismateriaali hankitaan itse.

 

Hinta

2100 € sisältäen koulutuksen ja työkirjan, laskutetaan kolmessa erässä tai sopimuksen mukaan

Ilmoittaudu

10.6.2024 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan alla olevasta ilmoittautumispainikkeesta

Hakemus

Lähetä lisäksi 10.6.2024 mennessä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi. Kerro hakemuksessasi seuraavat tiedot:

 • Yhteystietosi (nimi, puhelinnumero ja sähköposti)
 • Aiempi psykofyysinen koulutuksesi ja kokemuksesi
 • Miksi haet tähän koulutukseen?
 • Miten voit käyttää menetelmää työssäsi?

Hyväksyminen

Koulutukseen hyväksyminen vahvistetaan ilmoittautuneille sähköpostitse. Osallistujat hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksen ja soveltuvuuden perusteella. Koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä.

Peruutusehdot

Koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (10.6.24) jälkeen tapahtuvasta osallistumisen perumisesta laskutetaan koulutukseen hyväksytyiltä 700 € hinnasta. Jos osallistuminen perutaan tai koulutus keskeytetään 2.10.24 jälkeen tai perumista ei tehdä lainkaan, laskutetaan koko hinta.

Kouluttajista

Viveka

"Olen asunut Rovaniemellä vuodesta 2007 lähtien ja sitä ennen kasvattanut juuriani Hämeeseen, Varsinais-Suomeen ja pääkaupunkiseudulle. Teen töitä yksilöiden ja ryhmien kanssa psykoterapian, työnohjauksen ja koulutuksen viitekehyksissä.Työssäni minulle keskeinen huomion ja kiinnostuksen kohde on ihmisen tapa olla suhteessa itseensä, omaan kehoon ja mieleen, toisiin ihmisiin ja asioihin elämässään - millaisia nämä suhtautumistavat ovat, miten niitä voi ymmärtää ja mitä vaihtoehtoisia tapoja voisi olla? Pyrin tekemään tilaa epätäydellisyydelle ja keskeneräisyydelle niin muissa kuin itsessänikin. Minua puhuttelee paradoksi, että kun voi sietää ja sallia asioiden ja itsensä olla mitä on, muutos tulee mahdolliseksi. Hengitys on psykofyysisen hahmottamistapani perusta. Hengitys tapahtuu tässä ja nyt, ja siinä nivoutuvat yhteen keho ja mieli, mennyt, tuleva.
Vapaa-ajallani tykkään kiivetä vaaran laelle ja antaa mielen levätä avarassa maisemassa. Olen myös innokas klassisen pilateksen harrastaja ja avantouimari. Taiteesta nautin sen monissa muodoissa ja soitan viulua itsekin. Ystävät ovat elämäni suola, ja parisuhde ja perhe tärkein turvasatama ja huimin seikkailu.”

Netta

Asun perheeni kanssa pääkaupunkiseudulla, mutta juureni ovat Savon järvimaisemissa. Lähden mielelläni taidemuseoihin ja lähiluontoon tutkimaan pieniäkin yksityiskohtia. Pidän kameraa mukanani ja pysähtelen valokuvaamaan näkemääni. Pidän myös avarasta maisemasta ja sydämeni halajaakin hengittelemään pohjoisen tunturimaisemiin. Näissä maisemissa tykkään hiihtää ja samoilla sekä turjotella tulilla. Olen elämässäni etsinyt liikkeen ja levon tasapainoa toimintakyvyn tueksi ja tärkeinä tukijoina siinä ovat olleet ja ovat perheeni ja ystäväni.
Työssäni minulle on tärkeää turvallisuuden teema ja kunnioitus jokaisen omaa kehomieltä, hengitystä, elämänhistoriaa ja kehityspolkua kohtaan. Sensitiivisyydessä on mielestäni ideaa.
Olen tehnyt työtä sekä erikoissairaanhoidossa että yksityispuolella ja juuri nyt toimin yksityisyrittäjänä. Työni koostuu kouluttamisesta, fysioterapiasta ja työnohjauksesta. Näitä kaikkia yhdistää psykofyysinen lähestymistapa ja hengitysteema. Käynnissä olevat traumapsykoterapiaopinnot myös linkittyvät hyvin tähän kokonaisuuteen.