Historia 25 op (OY) (etäopinnot)

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2020-2021

Opinnot toteutetaan kokonaan etäopetuksena. Opintoihin osallistuminen edellyttää tietokonetta ja toimivaa nettiyhteyttä.

Tavoitteet

Perusopinnot ovat yhteiset tieteiden ja aatteiden historian kanssa. Niissä annetaan opiskelijalle yleiskuva historian kulusta ja keskeisistä käännekohdista, johdatetaan historialliseen ajatteluun ja perehdytetään tieteelliseen kirjoittamiseen. Menetelmäopinnoissa paneudutaan tieteelle ominaiseen kriittiseen arviointiin ja historiatieteen tutkimusmenetelmien perusteisiin.

Historian perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on tiedolliset, taidolliset ja käsitteelliset valmiudet tarkastella kriittisesti menneisyyttä ja sitä koskevaa tutkimusta. Hän on oivaltanut historiallisen ajattelun luonteen sekä tiedostaa tieteellisen historiankirjoituksen erityispiirteet ja erilaiset lähestymistavat sekä pystyy hahmottamaan Suomen, Euroopan ja maailmanhistorian keskeiset kehityskulut ja yhteydet. Lisäksi opiskelijalla on valmiudet laatia omaan asiantuntemukseensa perustuvia esitelmiä sekä muita kirjallisia ja suullisia esityksiä.

Sisältö

Katsaus oppiaineeseen

Tieteenä ja oppiaineena historialle on ominaista analyyttisyys, monipuolisuus ja laajuus. Yhdentyvässä maailmassa historia on perustana maailman tuntemukselle ja tämän päivän ongelmien ja muutosten ymmärtämiselle niin globaalilla kuin paikallisella tasolla. Oppiaineen kaiken toiminnan lähtökohta on korkeatasoinen tutkimus, jonka painoalat perustuvat henkilökunnan ja muiden tutkijoiden omiin erikoistumisaloihin. Opintojen alkuvaiheesta lähtien opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua valitsemastaan painoalasta vastaavan tutkijan/tutkijaryhmien ohjaukseen. Yleisesti ottaen tutkimus kohdistuu yhtäältä pohjoiseen historiaan sen eri yhteyksissä ja toisaalta kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen globaalina ilmiönä antiikista nykypäivään. Tämän kautta syntyy myös ymmärrys paikallisten ja globaalien ilmiöiden välisestä jatkuvasta vuorovaikutussuhteesta. Historian opiskelussa on tärkeää päästä sisälle yleiseen historialliseen ajatteluun, oppia historiatieteen tapa ja menetelmät löytää, kriittisesti seuloa ja jäsentää historiallisia lähteitä, tuottaa niistä uutta tietoa ja laatia johdonmukaisia historiatieteellisiä esityksiä. Sen vuoksi on keskeistä oppia asettamaan perusteltuja kysymyksiä, hakemaan niihin vastauksia, kytkemään asioita yhteyksiinsä syiden ja seurausten avulla ja näkemään olennaisen ja epäolennaisen ero. Kaikki tämä on oppimisen ja hyvien opintosuoritusten edellytys. Sen vuoksi metodiopinnot ja -harjoitukset, seminaarit sekä opinnäytteet ovat opiskelun ydintä. Tutkimuksen ja siihen perustuvan opetuksen lisäksi oppiaine tarjoaa opiskelijalle myös hyvät edellytykset kehittää omia työelämävalmiuksiaan ja sanoittamaan omaa ammatillista osaamistaan.

Historian perusopinnot, 25 op:

ay700123P Korkeakulttuureista varhaismoderniin aikaan, 5 op
ay700124P Uusin aika, 5 op
ay700125P Aatteiden ja oppien historia, 5 op
ay700126P Orientaatio historiantutkimukseen, 5 op
ay700127P Johdatus tutkimusmenetelmiin, 5 op

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

  • Orientaatio historiantutkimukseen 5 op (OY) - ay700126P
  • Johdatus tutkimusmenetelmiin 5 op (OY) - ay700127P
  • Korkeakulttuureista varhaismoderniin aikaan 5 op (OY) - ay700123P
  • Uusin aika 5 op (OY) - ay700124P
  • Aatteiden ja oppien historia 5 op (OY) - ay700125P

Huomioitavaa

Opinnot aikataulutetaan siten, että väylähaku historian pääaineopiskelijaksi keväällä 2021 on mahdollista.

Hinta

Koko opintokokonaisuus: 375 €; laskutetaan kahdessa erässä syyslukukaudella
Yksittäiset opintojaksot: 98 €/opintojakso

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittautuminen

7.9.2020 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija
Jaana Rantanen,
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2204

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru