Hoitotiede tieteenä 5 op - AY353301S (OY)

14.09.2023–04.11.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso järjestetään verkko-opintoina ajalla 14.9.-4.11.2023.

Webinaarit:
info to 14.9. klo 16.30-18.15
to 21.9. klo 16.30-19.15
to 28.9. klo 16.30-19.45
to 5.10. klo 16.30-19.15
päätösseminaari la 4.11.2023 klo 9.00-14.15

Webinaareissa on läsnäolovelvoite.

Kouluttaja

TtM Mariaana Mäki-Asiala

Tavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija osaa:

  • orientoitua tiedeyhteisöön ja akateemiseen opiskeluun.
  • kuvailla hoitotieteen kehityksen, tutkimuksen suuntaukset, painopisteet ja tutkimuskohteet sekä teoriat,
  • keskustella hoitotieteen merkityksestä sosiaali- ja terveydenhuollossa.
  • analysoida ja arvioida omaa ja ryhmän asiantuntijuuden kehittymistä sekä jatkuvaa oppimista hyödyntäen asiantuntijuusmallia (STM), hoitotieteellistä tietoa ja käsitteistöä
  • viestiä joustavasti monialaisissa, kansallisissa sekä kansainvälisissä oppimis- ja työyhteisöissä huomioiden eettiset ja lainsäädännölliset näkökulmat.

Sisältö

  • Yliopisto-opintoihin orientoituminen ja integroituminen tiedeyhteisöön
  • Hoitotieteen kehitys
  • Tutkimuksen suuntaukset, painopisteet ja tutkimuskohteet
  • Hoitotieteellisen tiedon merkitys asiantuntijuuden kehittymisessä ja sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Oppimispäiväkirjan laatiminen, yhteisölliset tehtävät verkko-oppimisympäristössä. Arvioinnissa käytetään itse-, vertais- ja opettaja-arviointia.

Toteutustavat

Luennot/ työpajat 11 h kontaktiopetuksena (sisältää 2 h aloitusinfon, aikaan sidottua etäopetusta)

Seminaari 8 h (sisältää 2 h palautekeskustelun, aikaan sidottua etäopetusta)

Oppimispäiväkirjan laatiminen 18 h (ajasta riippumatonta etäopetusta)

Itsenäinen ja yhteisöllinen työskentely verkko-oppimisympäristössä 88 h (ajasta riippumatonta etäopetusta)

Vertaisarviointi (ajasta riippumatonta etäopetusta)

Oppimateriaalit

Eriksson, K., Isola, A., Kyngäs, H., Leino-Kilpi, H., Lindström, U. Å., Paavilainen, E., Pietilä, A-M., Salanterä, S., Vehviläinen-Julkunen, K. & Åstedt-Kurki, P. (2016). Hoitotiede. 4. uudistettu painos. Sanoma Pro Oy.

Lauri S ja Kyngäs H. (2006). Hoitotieteen teorian kehittäminen. Sanoma Pro Oy.

Kyngäs, H., Mikkonen, K. & Kääriäinen, M. (2020). The Application of Content Analysis in Nursing Science Research. Springer. (soveltuvin osin)

Hoitotiede- ja Tutkiva Hoitotyö -lehdet Muu ajankohtainen kotimainen ja kansainvälinen kirjallisuus.

Arviointiasteikko

1-5/HYL

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.