Hoitotiede tieteenä 5 op - AY353301S (OY)

26.09.2022–22.10.2022 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso järjestetään verkkovälitteisenä ajalla 26.9.-22.10.2022.

Info: ma 26.9. klo 16.30-18.15
1. luento: ti 27.9. klo 16.30-19.15
2. luento: ti 4.10. klo 16.30-19.15
3. luento: ti 11.10. klo 16.30-19.15
Webinaari: la 22.10.2022 klo 9.00-14.15

Kouluttaja

TtM Eeva Talus

Tavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija osaa:

  • orientoitua tiedeyhteisöön ja akateemiseen opiskeluun.
  • kuvailla hoitotieteen kehityksen, tutkimuksen suuntaukset, painopisteet ja tutkimuskohteet sekä teoriat,
  • keskustella hoitotieteen merkityksestä sosiaali- ja terveydenhuollossa.
  • analysoida ja arvioida omaa ja ryhmän asiantuntijuuden kehittymistä sekä jatkuvaa oppimista hyödyntäen asiantuntijuusmallia (STM), hoitotieteellistä tietoa ja käsitteistöä
  • viestiä joustavasti monialaisissa, kansallisissa sekä kansainvälisissä oppimis- ja työyhteisöissä huomioiden eettiset ja lainsäädännölliset näkökulmat.

Sisältö

  • Yliopisto-opintoihin orientoituminen ja integroituminen tiedeyhteisöön
  • Hoitotieteen kehitys
  • Tutkimuksen suuntaukset, painopisteet ja tutkimuskohteet
  • Hoitotieteellisen tiedon merkitys asiantuntijuuden kehittymisessä ja sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Oppimispäiväkirjan laatiminen, yhteisölliset tehtävät verkko-oppimisympäristössä. Arvioinnissa käytetään itse-, vertais- ja opettaja-arviointia.

Toteutustavat

Luennot/ työpajat 11 h (Läsnäoloa edellyttävää etäopetusta)
Seminaari 6 h (Läsnäoloa edellyttävää etäopetusta)
Oppimispäiväkirjan laatiminen 18 h (ajasta riippumatonta etäopetusta)
Itsenäinen ja yhteisöllinen työskentely verkko-oppimisympäristössä 90 h (ajasta riippumatonta etäopetusta)
Vertaisarviointi (ajasta riippumatonta etäopetusta)

Oppimateriaalit

Eriksson, K., Isola, A., Kyngäs, H., Leino-Kilpi, H., Lindström, U. Å., Paavilainen, E., Pietilä, A-M., Salanterä, S., Vehviläinen-Julkunen, K. & Åstedt-Kurki, P. 2016. Hoitotiede. 4. uudistettu painos. Sanoma Pro Oy. Helsinki.

Lauri S ja Kyngäs H. 2006. Hoitotieteen teorian kehittäminen. Sanoma Pro Oy.

Hoitotiede- ja Tutkiva Hoitotyö -lehdet Muu ajankohtainen kotimainen ja kansainvälinen kirjallisuus.

Lisätiedot

Mikäli opiskelija tulee valituksi tutkinto-opiskelijaksi, tulee hänen suorittaa omaopettajaohjaus ja orientaatio yliopistoon 10 h.

Arviointiasteikko

0-5