Hyvinvointijohtamisella osallisuutta, 5 op (LY)

09.01.2024–03.03.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Toteutetaan verkko-opintoina ajalla 9.1.-3.3.2024.

Webinaari: la 13.1.2024 klo 9.00-12.00

Kouluttaja

HTM Henna Nurmi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• jäsentää osallisuuden ja toimijuuden teoreettisia ja käsitteellisiä lähtökohtia
• hahmottaa osallisuuden merkitystä hyvinvointijohtamisessa
• kuvata erilaisia osallisuutta edistäviä johtamisen käytäntöjä
• tunnistaa osallisuuden edistämisen edellytyksiä, haasteita ja mahdollisuuksia.

Sisältö

Osallisuuden ja toimijuuden käsitteistöä.
Osallisuuden mahdollisuudet ja hyvinvointipalveluiden asiakkaiden osallisuutta tukevat palvelurakenteet.
Osallisuutta vahvistavat toimintakulttuurit ja -käytännöt.
Asiakkaiden osallisuuden edistäminen ja vahvistaminen johtamisella.

Toteutustavat

Verkkoluennot 6-8h ja perehtyminen opintojaksolla ilmoitettuun lähdemateriaaliin. Itsenäisesti toteutettava reflektiopäiväkirja. Parityönä laadittavan oppimistehtävän tekeminen ja tehtävien kommentointi verkossa.

Suoritustavat

Verkkoluentojen ja muun käytetyn materiaalin perusteellinen hyödyntäminen.
Oppimistehtävä A: Itsenäisesti toteutettava reflektiopäiväkirja (2 op).
Oppimistehtävä B: Paritehtävä, jossa hyödynnetään annettuja materiaaleja sekä muiden tehtä-vien kommentointi (3 op).

Oppimateriaalit

Opintojakson oheiskirjallisuus ilmoitetaan Moodlessa

Lisätiedot

Vastuutaho: Lapin yliopisto, sosiaalityö.

Arviointiasteikko

1-5/HYL

Arviointikriteerit

1-5 / hylätty

Opintojakson oppimistehtävä A arvostellaan asteikolla 1-5/hylätty ja oppimistehtävä B hyväksytty/hylätty. Opintojakson suorittaminen edellyttää näiden tehtävien suorittamista hyväksytysti. Opintojakson arvosana määräytyy oppimistehtävän A mukaan. Opintojakson tehtävien arviointikriteerit ilmoitetaan Moodlessa.

 

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintoihin on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.