AY7020502 Iäkkään hyvinvointi ja toimintakyky 5 op (JY)

Oulu, Kuusamo, Ylivieska

Aika ja paikka

Ilmoitetaan myöhemmin.

Kouluttaja

Ilmoitetaan myöhemmin.

Tavoitteet

Opiskelija tuntee pääpiirteissään iän myötä tulevat ruumiilliset, kognitiiviset ja psykologiset muutokset ja ymmärtää niiden ennaltaehkäisyn mahdollisuuksista. Opiskelija ymmärtää ravitsemuksen ja liikunnan vaikutukset iäkkään ihmisen terveyteen ja tiedostaa myös psyykkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden merkityksen yksilön hyvinvoinnille.

Sisältö

Normaali vanheneminen, vanhenemismuutokset, toimintakyky. Psykologinen vanheneminen ja psyykkinen toimintakyky yksilön elämänkulussa: kognitiiviset toiminnot (muisti ja oppiminen) persoonallisuus ja identiteetti (minuus, itsearvostus, sosiaalinen kuuluminen) sekä mielenterveys ja psyykkinen hyvinvointi (mieliala ja sairaudet, elämän tarkoituksellisuus). Yleiskatsaus liikuntagerontologiaan. Tuki- ja liikuntaelimistön vanhenemismuutokset, fyysinen suorituskyky vanhetessa. Liikunnan merkitys toimintakyvyn ylläpitämisessä ja sairauksien ennaltaehkäisyssä. Ravitsemuksen merkitys osana iäkkään kokonaishyvinvointia.

Suoritustapa

Luennot 12 tuntia ja yhdistetty luento- ja kirjallisuustentti.

Kirjallisuus

1. Heikkinen, E. & Rantanen, T. (toim.): Gerontologia. Duodecim, 2013 (tai 2008).

2. Hartikainen, S. & Lönnroos, E. (toim.): Geriatria. Arvioinnista kuntoutukseen. Edita Prima, Helsinki, 2008.

3. Saarenheimo, M.: Psyykkisen vanhenemisen tutkimuksen nykytila. Psykologia-lehti nro 5/2004.             

Muut mahdolliset ajankohtaiset artikkelit.

Hinta

Ilmoitetaan myöhemmin.