Ihmisen terveys ja hyvinvointi, osa 1, 2 op (OY) - ay351208P

Aika ja paikka

21.9.-8.11.2020, toteutus verkkokurssina

Aloituswebinaari ti 22.9. klo 16.30-18.30 (yhteinen Ihmisen terveys ja hyvinvointi, osa 2, 3 op -osion kanssa)

Kouluttaja

TtM Krista Hylkilä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
•    tunnistaa elämänkaariajattelun lähtökohtia sekä yleisimpiä kansantauteja  
•    osaa selittää suomalaista väestörakennetta
•    tunnistaa terveyden ja hyvinvoinnin käsitteet
•    osaa nimetä keskeisimpiä syitä ihmisten terveyseroihin
•    osaa keskustella suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin tilasta ja niihin liittyvistä riskitekijöistä  
•    löytää ja tunnistaa erilaisia digitaalisia sovelluksia terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen

Sisältö

Elämänkaariajattelu, suomalaiset kansantaudit, ihmisen terveys ja hyvinvointi sekä digitalisaatio terveydenhuollossa.

Järjestämistapa

Verkko-opetus

Toteutustavat

Aloituswebinaari 2h ja päätöswebinaari 8h (aikaan sidottua etäopetusta).

Lisäksi opintojaksoon sisältyy itsenäinen ja yhteisöllinen työskentely ohjatussa verkko-oppimisympäristössä, itsenäiset ja yhteisölliset tehtävät sekä itse- ja vertaisarviointi 44h (ajasta riippumatonta etäopetusta).

Oppimateriaali

Kestilä L, Karvonen S (toim.). 2019. Suomalaisten hyvinvointi 2018. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-256-7
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokset julkaisut.
Muu ajankohtainen aiheeseen liittyvä oppi- ja tutkimuskirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit.
Opintojaksoon liittyvä oppimateriaali vahvistetaan opintojakson alussa.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia. Aktiivinen osallistuminen etäopetukseen ja annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen.
Arviointikriteerit pohjautuvat opintojakson osaamistavoitteisiin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty / hylätty

Hinta

39 €

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru