Ihmisen terveys ja hyvinvointi, osa 2, 3 op - AY351209P (OY)

21.10.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina.

Webinaari:
la 21.10.2023 klo 10.15-15.00

Kouluttaja

TtM Saara Kukkohovi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• saa valmiuksia terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän tutkimustiedon hakemiseen, ideointiin ja tiedon keräämiseen
• saa valmiuksia kirjallisen työn tekemiseen sekä valmiin työn esittämiseen.
• osaa muodostaa käsityksen, miten terveyttä ja hyvinvointia voidaan seurata, tutkia ja raportoida.
• osaa arvioida kerätyn tiedon luotettavuutta.

Sisältö

Ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin tutkiminen, elämänkaariajattelu, suomalaiset kansantaudit, ihmisen terveys ja hyvinvointi, digitalisaatio terveydenhuollossa, näyttöön perustuva toiminta ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin tukena, luotettavat tiedonlähteet terveysalalla.

Suoritustavat

Yhteisöllisen tehtävän tekeminen ja esittäminen webinaarissa/seminaarissa.

Opintojaksolla käytetään opettaja-, vertais- ja itsearviointia. Arviointikriteerit pohjautuvat opintojakson osaamistavoitteisiin.

Toteutustavat

Opintojaksoon sisältyy itsenäinen ja yhteisöllinen työskentely ohjatussa Moodle verkko-oppimisympäristössä, yhteisölliset tehtävät sekä itse- ja vertaisarviointi, yhteensä 78 h (ajasta riippumaton etäopetus).

Päätösseminaari 6h (aikaan sidottua etäopetusta).

Oppimateriaalit

​​Karvonen S , Kestilä L & Saikkonen P (toim.) 2022. Suomalaisten hyvinvointi 2022. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/145692/Suomalaisten%20hyvinvointi%202022%20verkko.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisut.https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/145692/Suomalaisten%20hyvinvointi%202022%20verkko.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Muu ajankohtainen aiheeseen liittyvä oppi- ja tutkimuskirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit.

Opintojaksoon liittyvä oppimateriaali vahvistetaan opintojakson alussa

Arviointiasteikko

1-5/HYL

Lisätiedot

Mikäli opiskelija on suorittanut osa 1 aikaisemmin hyväksytysti, niin osallistuminen osa 1 aloituswebinaariin (2 h) on pakollinen.