Ihmisen terveys ja hyvinvointi, osa 2, 3 op - AY351209P (OY)

05.09.2022–15.10.2022 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso järjestetään verkkovälitteisenä ajalla 5.9.-15.10.2022.

Webinaarit:
Info/aloituswebinaari ma 5.9. klo 16.30-18.15
Webinaari 8.9. klo 16.30-18.15
Webinaari 19.9. klo 16.30-18.15
Päätöswebinaari la 15.10.2022 klo 9.00-16.15

Kouluttaja

TtM Eeva Talus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• tunnistaa elämänkaariajattelun lähtökohtia sekä yleisimpiä kansantauteja
• osaa selittää suomalaista väestörakennetta
• tunnistaa terveyden ja hyvinvoinnin käsitteet
• osaa nimetä keskeisimpiä syitä ihmisten terveyseroihin
• osaa keskustella suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin tilasta ja niihin liittyvistä riskitekijöistä
• löytää ja tunnistaa erilaisia digitaalisia sovelluksia terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen

Sisältö

Elämänkaariajattelu, suomalaiset kansantaudit, ihmisen terveys ja hyvinvointi sekä digitalisaatio terveydenhuollossa.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen kontakti- ja/tai etäopetukseen ja annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen.

Toteutustavat

Opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena. Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisympäristöä.
Aloituswebinaari/-seminaari 2 h (aikaan sidottua etäopetusta).
Webinaarit 2 x 2 h (aikaan sidottua etäopetusta).
Päätöswebinaari/-seminaari 8 h (aikaan sidottua etäopetusta).

Lisäksi opintojaksoon sisältyy itsenäinen ja yhteisöllinen työskentely ohjatussa verkko-oppimisympäristössä, itsenäiset ja yhteisölliset tehtävät sekä itse- ja vertaisarviointi 40 h (ajasta riippumatonta etäopetusta).

Oppimateriaalit

Kestilä L, Karvonen S (toim.). 2019. Suomalaisten hyvinvointi 2018. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-256-7
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisut.
Muu ajankohtainen aiheeseen liittyvä oppi- ja tutkimuskirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit.

Opintojaksoon liittyvä oppimateriaali vahvistetaan opintojakson alussa

Arviointiasteikko

0-5