Ihmisen terveys ja hyvinvointi, osa 2, 3 op - AY351209P (OY)

Aika ja paikka

Opintojakso järjestetään verkkovälitteisenä ajalla 5.9.-15.10.2022.

Webinaarit:
Info/aloituswebinaari ma 5.9. klo 16.30-18.15
Webinaari 8.9. klo 16.30-18.15
Webinaari 19.9. klo 16.30-18.15
Päätöswebinaari la 15.10.2022 klo 9.00-16.15

Kouluttaja

TtM Eeva Talus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• tunnistaa elämänkaariajattelun lähtökohtia sekä yleisimpiä kansantauteja
• osaa selittää suomalaista väestörakennetta
• tunnistaa terveyden ja hyvinvoinnin käsitteet
• osaa nimetä keskeisimpiä syitä ihmisten terveyseroihin
• osaa keskustella suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin tilasta ja niihin liittyvistä riskitekijöistä
• löytää ja tunnistaa erilaisia digitaalisia sovelluksia terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen

Sisältö

Elämänkaariajattelu, suomalaiset kansantaudit, ihmisen terveys ja hyvinvointi sekä digitalisaatio terveydenhuollossa.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen kontakti- ja/tai etäopetukseen ja annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen.

Toteutustavat

Opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena. Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisympäristöä.
Aloituswebinaari/-seminaari 2 h (aikaan sidottua etäopetusta).
Webinaarit 2 x 2 h (aikaan sidottua etäopetusta).
Päätöswebinaari/-seminaari 8 h (aikaan sidottua etäopetusta).

Lisäksi opintojaksoon sisältyy itsenäinen ja yhteisöllinen työskentely ohjatussa verkko-oppimisympäristössä, itsenäiset ja yhteisölliset tehtävät sekä itse- ja vertaisarviointi 40 h (ajasta riippumatonta etäopetusta).

Oppimateriaalit

Kestilä L, Karvonen S (toim.). 2019. Suomalaisten hyvinvointi 2018. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-256-7
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisut.
Muu ajankohtainen aiheeseen liittyvä oppi- ja tutkimuskirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit.

Opintojaksoon liittyvä oppimateriaali vahvistetaan opintojakson alussa

Arviointiasteikko

0-5

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru