Ihmisen terveys ja hyvinvointi, osa 2, 3 op (OY) - ay351209P

Aika ja paikka

21.9.-8.11.2020, toteutus verkkokurssina

Aloituswebinaari ti 22.9. klo 16.30-18.30 (yhteinen Ihmisen terveys ja hyvinvointi, osa 1, 2 op -osion kanssa)
Päätösseminaari webinaarina joko ma-ti 2.-3.11. klo 16.30-20.30 tai la 7.11.2020 klo 8.00-16.00 (ajankohta sovitaan tarkemmin ryhmän kanssa)

Kouluttaja

TtM Krista Hylkilä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
•    saa valmiuksia terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän tutkimustiedon hakemiseen, ideointiin ja tiedon keräämiseen
•    saa valmiuksia kirjallisen työn tekemiseen sekä valmiin työn esittämiseen.
•    osaa muodostaa käsityksen, miten terveyttä ja hyvinvointia voidaan seurata, tutkia ja raportoida.
•    osaa arvioida kerätyn tiedon luotettavuutta.

Sisältö

Ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin tutkiminen, elämänkaariajattelu, suomalaiset kansantaudit, ihmisen terveys ja hyvinvointi, digitalisaatio terveydenhuollossa, näyttöön perustuva toiminta ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin tukena, luotettavat tiedonlähteet terveysalalla.

Järjestämistapa

Verkko-opetus

Toteutustavat

Opintojaksoon sisältyy itsenäinen ja yhteisöllinen työskentely ohjatussa verkko-oppimisympäristössä, yhteisölliset tehtävät sekä itse- ja vertaisarviointi, yhteensä 73h (ajasta riippumaton etäopetus).
Webinaari 8h (aikaan sidottu etäopetus).

Yhteydet muihin opintoihin

Opintojakso ay351208P Ihmisen terveys ja hyvinvointi, osa 1 on suoritettava samanaikaisesti tai tulee olla aiemmin suoritettuna.  

Oppimateriaali

Kestilä L, Karvonen S (toim.) 2019. Suomalaisten hyvinvointi 2018. (verkossa)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokset julkaisut.
Muu ajankohtainen aiheeseen liittyvä oppi- ja tutkimuskirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit.
Opintojaksoon liittyvä oppimateriaali vahvistetaan opintojakson alussa.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Yhteisöllisen tehtävän tekeminen ja esittäminen webinaarissa.

Arviointikriteerit pohjautuvat opintojakson osaamistavoitteisiin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty / hylätty

Hinta

59 €

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru