Integratiivinen lyhytterapeutti 40 op (sisältäen ratkaisukeskeiset ja kognitiiviset terapiamenetelmät)

01.10.2024–19.05.2026 Oulu, Verkossa

Koulutuksen aikana opit soveltamaan integratiivisen eli ratkaisukeskeisen sekä kognitiivisen terapiatyön menetelmiä osana työtäsi sekä tukemaan asiakkaasi myönteistä mielenterveyttä, kasvua ja kehitystä. Mielenterveyden ongelmat ovat tällä hetkellä yksi yhteiskuntamme suurimmista haasteista, ja tarve osaaville lyhytterapeuteille on suurempi kuin koskaan.

Koulutuksemme tarjoaa sinulle tehokkaita työmenetelmiä toipumislähtöiseen ja lyhytterapeuttiseen työskentelyyn eri ikäryhmien kanssa. Erityisasiantuntijoiden ohjauksessa hankit konkreettista osaamista lasten, nuorten ja aikuisten auttamiseen ja tukemiseen mielenterveysasioissa. Koulutuksen keskiössä on ratkaisukeskeinen ja kognitiivinen filosofia yhdistettynä narratiiviseen ja dialogiseen malliin, jonka avulla voit aikaansaada myönteisiä muutoksia psykiatrisessa hoitotyössä ja ammatillisessa ohjaustyössä eri toimialoilla sekä eri-ikäisten asiakkaiden kanssa.

Koulutuksen suoritettuasi voit käyttää lyhytterapeutti-nimikettä, joka ei ole terveydenhuollon suojattu ammattinimike. Lisäksi saat Insentio Solutions® lyhytterapeuttipätevyyden.

Aika

1.10.24–19.5.26

Paikka

Oulu ja verkko

Kenelle

Sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset

Hae mukaan

6.9.24 mennessä

Hinta

2700 €

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2202

Aika ja paikka

Koulutuspäivät Oulussa ja verkossa (4 lauantaita ja 11 arkipäivää)
Sarianna Virpikari

Ti 1.10.24 klo 9.00–16.00 Oulu
Pe 15.11.24 klo 9.00–16.00 etänä Zoomissa
Ke 18.12.24 klo 9.00–16.00 Oulu
La 8.2.25 klo 9.00–16.00 Oulu
Ke 9.4.25 klo 9.00–16.00 Oulu
Ma 19.5.25 klo 9.00–16.00 etänä Zoomissa
La 13.9.25 klo 9.00–16.00 Oulu
Ke 8.10.25 klo 9.00–16.00 Oulu
La 15.11.25 klo 9.00–16.00 Oulu
Ke 17.12.25 klo 9.00–16.00 etänä Zoomissa
Ti 13.1.26 klo 9.00–16.00 Oulu
To 12.2.26 klo 9.00–16.00 Oulu
To 12.3.26 klo 9.00–16.00 etänä Zoomissa
La 18.4.26 klo 9.00–16.00 Oulu
Ti 19.5.26 klo 9.00–16.00 Oulu

Pienryhmätyönohjaus Oulussa tai etänä Zoomissa ryhmän valinnan mukaan (2 x 45 min. / opiskelija / päivä pienryhmänsä mukana)
Hannamaija Rauhala

To 21.11.24
Ma 17.3.25
Ma 2.6.25
Pe 29.8.25
To 9.10.25

Pienryhmien päivittäinen aikataulu määräytyy opintojen aloituksen jälkeen. Tavoitteena on, että pienryhmän kokoontuminen on aina samaan kellonaikaan työnohjauspäivinä.

Kohderyhmä

Koulutus sopii täydennyskoulutukseksi sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammattilaisille, jotka haluavat hyödyntää lyhytterapeuttisia menetelmiä työssään ja lisätä ammatillista osaamistaan ja työssäjaksamistaan ratkaisu- ja voimavarakeskeisellä sekä kognitiivisella työotteella. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali- ja terveys-, opetus- tai kasvatusalan opistoasteen tutkinto tai korkeakoulututkinto.

Koulutukseen hakeutuminen edellyttää myös psykoterapeuttisten valmiuksien (30 op) aiempaa suorittamista taikka siihen verrattavia opintokokonaisuuksia, joissa on mainittu, että ne vastaavat psykoterapeuttisia valmiuksia 30 opintopisteen osalta.

Kouluttaja

Vastuukouluttajana Sarianna Virpikari, kouluttajapsykoterapeutti, vaativan erityistason (ratkaisukeskeinen) ja erityistason (kognitiivinen) psykoterapeutti, psykiatrian sairaanhoitaja YAMK, terveystieteiden maisteri, ammatillinen opettaja, työnohjaaja (STOry), seksuaalineuvoja

Vierailevat kouluttajat:

 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti Petri Kylmänen (sairaanhoitaja YAMK)
 • Erityisopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja Milka Kosonen
 • Seksuaaliterapeutti Johanna Luomala
 • Psykiatrinen erikoissairaanhoitaja, lyhytterapeutti Mika Haataja

Pienryhmätyönohjauksesta vastaavat Sarianna Virpikari sekä psykoterapeutti, PsM Hannamaija Rauhala.

Tavoitteet

Koulutus antaa valmiudet ohjata lyhytterapeuttisella ja tavoitteellisella otteella muutostyöskentelyä sekä arvioida terapian vaikutusta ja tuloksellisuutta systemaattisesti yhdessä asiakkaan kanssa. Tavoitteena on kehittää käytännön työtapoja omassa työkontekstissa ja integroida niitä yhteisöllisesti ja tuloksellisesti olemassa olevaan työ- ja toimintakulttuuriin. Lisäksi koulutus vahvistaa työssä jaksamista ja tukee tavoitteellista ja ammatillista toimintaa.

Osaamistavoitteet:

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija

 • tietää, mitä ovat psykoterapeuttinen ja lyhytterapeuttinen työskentely, niiden prosessit sekä osaa soveltaa niitä myös käytäntöön
 • ymmärtää ihmisen kasvun ja kehityksen merkityksen mielenterveyden häiriöihin
 • ymmärtää diagnostiikan merkityksen mielenterveystyössä sekä lainsäädännön perusteet
 • osaa soveltaa ratkaisukeskeisiä ja kognitiivisia toimintatapoja ja työmenetelmiä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • osaa hyödyntää ratkaisukeskeistä ja kognitiivista viitekehystä, jossa painottuvat yksilön omat voimavarat, toivo, merkityksellisyys, osallisuus ja myönteisyys
 • osaa analysoida ja toteuttaa asiakkaiden tarpeiden mukaista lyhytterapeuttista työskentelyä
 • osaa hyödyntää lyhytterapeuttisen terapiaprosessin rakennetta
 • osaa ohjata lyhytterapeuttisella ja tavoitteellisella otteella muutostyöskentelyä sekä arvioida terapian vaikutusta ja tuloksellisuutta systemaattisesti yhdessä asiakkaan kanssa.

Sisältö

Koulutus on laajuudeltaan 40 opintopistettä sisältäen opetusta 15 päivää Oulussa ja verkossa, pienryhmätyönohjausta 5 x 2 tuntia (á 45 min.) viitenä erillisenä työnohjauspäivänä, dokumentoitavaa asiakastyöharjoittelua 100 tuntia, vertaisryhmätyöskentelyä 20 tuntia, yksilötyöskentelyä, paritutorointia, kirjallista oheislukemistoa sekä niihin liittyvät reflektiot. Lisäksi koulutuksessa tehdään annettuja välitehtäviä, kirjallinen lopputyö sekä omaa kasvua ja kehittymistä tutkiva itsereflektio.

Opiskelija hankkii itse omat asiakkaansa esimerkiksi oman työnsä kautta. Asiakastyöstä tehdään videodokumentointi vähintään kahden eri asiakkaan kanssa. Lisäksi asiakastyöstä tehdään kirjalliset analysoinnit ja litteroinnit annettujen ohjeiden mukaisesti.

Koulutus edellyttää itseohjautuvuutta ja aikuisopiskeluvalmiuksia. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Koulutuksessa on olennaista prosessimaisuus ja omakohtainen terapeuttinen harjoittelu sekä asiakkaan että terapeutin roolissa.

Koulutuksen hyväksytysti suorittaminen edellyttää sataprosenttista läsnäoloa.

 • Koulutuspäiviä 15 kpl
 • Pienryhmätyönohjausta 5 x 2 h (viitenä päivänä 2 x 45 min)
 • Vertaisryhmätapaamiset 20 h
 • Asiakastyö (100 tuntia) ja siihen liittyvä reflektio, oppimisanalyysi ja litterointi
 • Välityöskentely ja tehtävät
 • Kirjareferaatit (5 kirjaa)
 • Muu oheislukemisto (mielenterveyslainsäädäntö)
 • Kirjallinen kehittämistyö (terapiaan perustuva tietopainotteinen kirjallinen työ)
 • Oman ammatillisen kasvun reflektio
 • Psykiatrian ja psykoterapia-alan peruskirjallisuus
 • Syventävä kirjallisuus

Koulutuksen rakentuminen moduuleittain:

 • Johdanto terapeuttiseen työhön ja ratkaisukeskeiseen sekä kognitiiviseen työotteeseen 20 op
 • Mielenterveyden erilaiset ongelmat ja ratkaisukeskeinen sekä kognitiivinen hoito 10 op
 • Lyhytterapian erilaiset sovellukset terapeuttisessa työskentelyssä 10 op

Hinta

2700 €, josta maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä varausmaksuna 100 €. Varausmaksua ei palauteta, jos perut ilmoittautumisesi (poikkeuksena tilanne, ettei opiskelijaa hyväksytä koulutukseen).

Jotta ilmoittautumisesi tulee voimaan, täytyy varausmaksun olla maksettuna. Voit maksaa sen verkkomaksulla ilmoittautumisen yhteydessä.

Koulutus laskutetaan kuudessa erässä. Maksettu varausmaksu on huomioitu erissä.

1. erä 350 €, eräpäivä 30.9.24
2. erä 450 €, eräpäivä 2.1.25
3. erä 450 €, eräpäivä 2.5.25
4. erä 450 €, eräpäivä 1.9.25
5. erä 450 €, eräpäivä 1.1.26
6. erä 450 €, eräpäivä 1.5.26

Jos haluat laskutuksen isommissa erissä, kirjaa toiveesi ilmoittautumisen yhteydessä kohtaan Lisätietoja laskutukseen.

Ilmoittaudu

6.9.24 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Koulutukseen ilmoittaudutaan täyttämällä ilmoittautumislomake (linkki alla) sekä lähettämällä vapaamuotoinen hakemus ja todistus suoritetusta Psykoterapeuttiset valmiudet (tai vastaavat) -opinnoista sähköpostitse osoitteeseen eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi. Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa suoritetuista Psykoterapeuttiset valmiudet -opinnoista ei tarvitse lähettää todistusta.

Ohje vapaamuotoisen hakemuksen tekemiseen

Otsikko: Integratiivinen lyhytterapeutti 40 op + oma nimi

Kerro hakemuksessasi:

 • omat yhteystietosi
 • koulutustaustasi
 • työkokemuksesi
 • mahdollinen nykyinen työyhteisösi; miksi hakeudut koulutukseen ja mitkä ovat tavoitteesi
 • miten toivoisit voivasi hyödyntää koulutusta tulevaisuudessasi?
 • miten aiot hankkia harjoitusasiakkaat koulutusta varten?
 • kuvaile suunnitelmasi sitoutua opintoihin
 • mitkä ominaisuutesi tekevät sinusta mielestäsi soveltuvan lyhytterapeutiksi?

Opiskelijoiden valinta tapahtuu vapaamuotoisen hakemuksen ja mahdollisen soveltuvuushaastattelun perusteella. Painotus valinnoissa kohdentuu hakijan työtehtävään sekä aiempaan pohjakoulutukseen, mahdollisuuteen itsenäiseen asiakashankintaan, valmiuteen itseohjautuvaan ja vastuulliseen opiskeluun sekä sisäiseen motivaatioon työskennellä lyhytterapeuttina.

Paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä ja vahvistetaan kouluttajan hyväksyttyä hakemukset. Huomioithan siis, että koulutuspaikat saattavat täyttyä ennen hakuajan päättymistä.

Kesällä toimitetut hakemukset käsitellään viikosta 32 alkaen saapumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen on sitova. 6.9. jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan koulutukseen hyväksytyiltä puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Integratiivinen lähestymistapa

Mitä integratiivinen lähestymistapa tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on terapiassa?

Lue lisää Sarianna Virpikarin blogista