Japanin kulttuurin ja yhteiskunnan perusteet 5 op - AY700574P (OY)

03.10.2022–12.12.2022 Verkossa

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja selittää Japanin nyky-yhteiskunnan keskeisiä ilmiöitä ja tapakulttuuria sekä soveltaa oppimaansa kulttuurista vuorovaikutusta edellyttävissä tilanteissa.

Sisältö

Japanin yhteiskunnan perusteet (hallinto- ja talousjärjestelmä, koulutus ja työ, kansalaisyhteiskunta, uskonnollisuus, arvot, ajankohtaisia ilmiöitä) ja tapakulttuurin keskeiset piirteet.

Suoritustavat

Kirjallisuuskuulustelu

Toteutustavat

Kirjallisuuteen perehtyminen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Fält, Nieminen, Tuovinen, Vesterinen: Japanin kulttuuri (1994 tai uud.);
Bester, Bestor & Yamagata (eds.): Routledge Handbook of Japanese Culture and Society (2011).

Tenttiajat

Ma 3.10., ma 7.11. ja ma 12.12.2022 klo 17.00-20.00, toteutetaan verkkotenttinä

Arviointiasteikko

0-5