Japanin kulttuurin ja yhteiskunnan perusteet 5 op (OY) - ay700574P

04.10.2021–13.12.2021 Oulu, Kuusamo

Kouluttaja

FT Juha Sahi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja selittää Japanin nyky-yhteiskunnan keskeisiä ilmiöitä ja tapakulttuuria sekä soveltaa oppimaansa kulttuurista vuorovaikutusta edellyttävissä tilanteissa.

Sisältö

Japanin yhteiskunnan perusteet (hallinto- ja talousjärjestelmä, koulutus ja työ, kansalaisyhteiskunta, uskonnollisuus, arvot, ajankohtaisia ilmiöitä) ja tapakulttuurin keskeiset piirteet.

Toteutustavat

Kirjallisuuteen perehtyminen

Oppimateriaali

Fält, Nieminen, Tuovinen, Vesterinen: Japanin kulttuuri (1994 tai uud.);
Bester, Bestor & Yamagata (eds.): Routledge Handbook of Japanese Culture and Society (2011).

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Kirjallisuuskuulustelu

Tenttiajat

Ma 4.10., ma 8.11. ja ma 13.12.2021 klo 17.00-20.00, toteutetaan verkkotenttinä

Arviointiasteikko

0-5