Johdatus arkeologiaan ja kulttuuriantropologiaan 5 op (OY) - AY687359P

13.09.2022–11.10.2022 Verkossa

Aika ja paikka

Tiistaisin ja keskiviikkoisin ajalla 13.9.-11.10.2022 klo 16.30-19.30.

Etäopinnot

Kouluttaja

FT Teresa Komu
FM Susanna Kuokkanen

Tavoitteet

Opiskelijalla on perustiedot antropologian, erityisesti kulttuuriantropologian ja arkeologian, osa-alueista, oppiaineiden keskinäisistä yhtymäkohdista, tutkimusmenetelmistä, tieteenhistorioista ja -filosofioista, keskeisistä käsitteistä sekä teorioista. Hän osaa määritellä oppiaineiden aseman suhteessa muihin tieteenaloihin sekä kulttuuriin kasvamisen merkityksen todellisuutta koskevissa käsityksissämme.

Sisältö

Kulttuuriantropologia ja arkeologia tieteenaloina, keskeiset tutkimusmenetelmät, tieteenhistoria, keskeiset käsitteet ja teoriat sekä oppiaineiden suhde muihin tieteenaloihin ja toisiinsa. Menneiden ja nykyisten kulttuurien ymmärtäminen, taltioiminen ja tuottaminen pohjoisesta näkökulmasta.

Järjestämistapa

Kontaktiopetus, 36 t

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Luentotehtävät ja luentotentti tai kirjalliset/harjoitustehtävät

Arviointi

0-5

Oppimateriaali

Luennoilla jaettava materiaali