Johdatus eksegetiikkaan 5 op (UEF)

Ylivieska

Aika ja paikka

Ylivieska, Syksy 2018

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat kaikille teologiasta ja siihen liittyvistä ilmiöistä  kiinnostuneille.  

Kouluttaja

Prof Lauri Thuren

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata, tunnistaa ja selittää Uuden testamentin keskeisen sisällön, keskeiset tieteelliset käsitykset sen syntyhistoriasta ja keskeisistä teologisista näkemyksistä, osaa arvioida Raamatun tulkintaa ja käyttöä sekä osallistua siitä käytävään keskusteluun.

Sisältö

Opiskelija perehdytetään Uuden testamentin keskeiseen sisältöön, tieteellisen raamatuntutkimuksen olannaisimpiin kysymyksiin, syntyhistoriaan, historialliseen ja kirjalliseen maailmaan sekä Raamatun teologiaan.

SUORITUSTAPA:
Oppimistehtävät, verkkotentti ja kirjatentti ja sähköinen tentti.

Arvosteluperusteet:
Suoritustavasta riippumatta arvostelun perusteena on se miten hyvin opiskelijjan suoritus vastaa oppimistavoitteita.

KIRJALLISUUS:
Lauri Thurén, Raamatun käyttöohje 1 (171 s.)
Lauri Thurén, Raamatun käyttöohje 2 (169 s.)
Lauri Thurén, Raamatun käyttöohje 3
Tom Holmén, Jeesus (233 s.)
L. Aejmelaeus, Kristinuskon synty, uusi laitos 2007, s. 167–400 (233 s.)
JOKO: R. E. Brown, Introduction to the New Testament s. 3–125, 381–455) TAI: David A. DeSilva: An Introduction to the New Testament (s. 24–143 sekä kaikki osiot otsikolla “Exegetical Skill”)