Johdatus hallinto- ja johtamistieteisiin 5 op (LY) - HAJO1101

Aika ja paikka

pe-la  20.-21.9., pe klo 16.30-19.45, la klo 9.00-14.15
pe-la 27.-28.9.2019, pe klo 16.30-19.45, la klo 9.00-14.15

Oulun yliopisto, Linnanmaa

Kouluttaja

Prof. Timo Aarrevaara

tentaattori: HT Sanna Ryynänen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata hallinto- ja johtamistieteet tieteenalana ja tutkimuskohteena
- määritellä hallintoon, johtamiseen ja organisaatiotoimintaan liittyviä keskeisiä peruskäsitteitä
- tunnistaa hallintoon ja johtamiseen liittyvää keskustelua ja sen soveltamista käytäntöön
- tarkastella hallintoa ja johtamista esimerkiksi rakenteiden, vallan ja kulttuurin näkökulmista
- selittää hallinnon ja johtamisen merkittävyyden julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin toiminnassa

Sisältö

Hallintoa, organisaatioita ja johtamista koskevan tieteellisen ajattelun syntyvaiheet, kehitys ja tulevaisuuden näkymät eri suuntauksineen. Keskeinen käsitteistö ja merkitykset.

Opetus- ja työmuodot

HAJO1101A Luennot (20 t)
HAJO1101B Kirjallisuus

Vaadittavat suoritukset

Luentokuulustelu tai oppimispäiväkirja (2 op). Kirjallisuus (3 op) tentitään yhdessä erässä ilmoitettuina tenttipäivinä.

Tentti

Luentotentti: 7.10. tai 18.11.2019 klo 17.00-21.00
Kirjallisuustentti: 28.10., 9.12.2019 tai 27.1.2020 klo 17.00-21.00

Kirjallisuus ja muu materiaali

- Harisalo. Organisaatioteoriat (2008 tai uudempi painos). ISBN: 978-951-44-7533-7 26
- Artikkelikokoelma