Johdatus hyvinvointijohtamiseen, 5 op (LY)

30.09.2023–03.11.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Toteutetaan verkko-opintoina ajalla 30.9.-3.11.2023.

Webinaari: la 30.9.2023 klo 9.00-14.00

Kouluttaja

HTT, dosentti Jaana Leinonen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• jäsentää hyvinvointijohtamisen käsitteitä, käytäntöä ja keskeisimpiä tarkastelutapoja
• kuvata hyvinvointijohtamisen rakenteet ja toimintatavat
• tunnistaa hyvinvointipolitiikan ja hyvinvointijohtamisen merkitystä yhteiskunnassa
• hahmottaa hyvinvointijohtaminen strategisena toimintana
• tunnistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehittämiskohteita.

Sisältö

Hyvinvointijohtamisen käsitteet ja tarkastelunäkökulmat.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelun ja toteutuksen paikalliset, alueelliset ja kansalliset edellytykset, hyvinvointijohtamisen strategiakäytännöt ja strategia-analyysi.
Hyvinvointijohtamisen rakenteet ja hyvinvointipoliittinen ohjaus.

Toteutustavat

Johdantoluennot verkossa ja luentotallenteet 6-8 h ja perehtyminen opintojaksolla ilmoitettuun lähdemateriaaliin. Itsenäisesti tai parityönä toteutettavien oppimistehtävien tekeminen.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen johdantoluennolle verkossa ja luentotallenteisiin perehtyminen. Oppimistehtävä A (2 op). Oppimistehtävä B (3 op).

Oppimateriaalit

Opintojakson oheiskirjallisuus ilmoitetaan Moodlessa.

Lisätiedot

Vastuutaho: Lapin yliopisto, hallintotiede.

Arviointiasteikko

1-5/HYL

Arviointikriteerit

1-5 / hylätty

Opintojakson tehtävät A ja B arvostellaan asteikolla 1-5/hylätty. Opintojakson suorittaminen edellyttää näiden tehtävien suorittamista hyväksytysti. Opintojakson arvosana määräytyy oppimistehtävien A ja B painotetun keskiarvon mukaan. Opintojakson tehtävien arviointikriteerit ilmoitetaan Moodlessa.