Johdatus hyvinvointijohtamiseen, 5 op (LY)

30.09.2023–03.11.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Toteutetaan verkko-opintoina ajalla 30.9.-3.11.2023.

Webinaari: la 30.9.2023 klo 9.00-14.00

Kouluttaja

HTT, dosentti Jaana Leinonen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• jäsentää hyvinvointijohtamisen käsitteitä, käytäntöä ja keskeisimpiä tarkastelutapoja
• kuvata hyvinvointijohtamisen rakenteet ja toimintatavat
• tunnistaa hyvinvointipolitiikan ja hyvinvointijohtamisen merkitystä yhteiskunnassa
• hahmottaa hyvinvointijohtaminen strategisena toimintana
• tunnistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehittämiskohteita.

Sisältö

Hyvinvointijohtamisen käsitteet ja tarkastelunäkökulmat.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelun ja toteutuksen paikalliset, alueelliset ja kansalliset edellytykset, hyvinvointijohtamisen strategiakäytännöt ja strategia-analyysi.
Hyvinvointijohtamisen rakenteet ja hyvinvointipoliittinen ohjaus.

Toteutustavat

Johdantoluennot verkossa ja luentotallenteet 6-8 h ja perehtyminen opintojaksolla ilmoitettuun lähdemateriaaliin. Itsenäisesti tai parityönä toteutettavien oppimistehtävien tekeminen.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen johdantoluennolle verkossa ja luentotallenteisiin perehtyminen. Oppimistehtävä A (2 op). Oppimistehtävä B (3 op).

Oppimateriaalit

Opintojakson oheiskirjallisuus ilmoitetaan Moodlessa.

Lisätiedot

Vastuutaho: Lapin yliopisto, hallintotiede.

Arviointiasteikko

1-5/HYL

Arviointikriteerit

1-5 / hylätty

Opintojakson tehtävät A ja B arvostellaan asteikolla 1-5/hylätty. Opintojakson suorittaminen edellyttää näiden tehtävien suorittamista hyväksytysti. Opintojakson arvosana määräytyy oppimistehtävien A ja B painotetun keskiarvon mukaan. Opintojakson tehtävien arviointikriteerit ilmoitetaan Moodlessa.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintoihin on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.