Johdatus lasten ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja puheen häiriöihin 6 op (OY) - ay694824P

Aika ja paikka

Kirjatentti Moodlessa

Tenttipäivät: ma 1.11., ma 20.12.2021 ja ma 7.2.2022 klo 17.00-20.00.

Kouluttaja

FM Anna-Kaisa Tolonen

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa tunnistaa ja määritellä erilaisia lasten ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja puheen häiriöiden taustalla olevia diagnooseja ja niiden taustatekijöitä.

Sisältö

Lasten ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja puheen häiriöiden taustatekijät.

Oppimateriaali

Ahonen, T., Määttä, S., Meronen, A. & Lyytinen, P. (2014). Kielen kehityksen vaikeudet. Teoksessa T. Siiskonen, T.  Aro, T. Ahonen & R. Ketonen (toim.), Joko se puhuu? Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa (s. 72–103). Jyväskylä: PS-kustannus.

Arvio, M. & Aaltonen, S. (2012). Kehitysvammainen potilaana. Helsinki: Duodecim. s. 12–104; 158–164.

Brock, J. & Arciuli, J. (2014) (toim.). Communication in Autism. Trends in Language Acquisition Research 11.  Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. ss. 1–7; 11–28; 55–74; 103–122; 147–168.

Dufva, V. & Koivunen, M. (2012). ADHD. Diagnosointi, hoito ja hyvä arki. Jyväskylä: PS-kustannus. s. 35–64;135–192; 211–230.

Ervast, L. & Leppänen, P. (2010). Kielellinen erityisvaikeus. Teoksessa P. Korpilahti, O. Aaltonen & M. Laine (toim.), Kieli ja aivot (s. 211–221). Turku: Turun yliopisto.

Huttunen, K. (2010).  Kuulovian vaikutukset kommunikaatiotaitojen kehittymiseen. Teoksessa P. Korpilahti, O.  Aaltonen & M. Laine (toim.), Kieli ja aivot (s. 222–228). Turku: Turun yliopisto.

Jansson-Verkasalo, E. & Eggers, K. (2010). Änkytys. Teoksessa P. Korpilahti, O. Aaltonen & M. Laine (toim.), Kieli ja aivot (s. 235–242). Turku: Turun yliopisto.

Korpilahti, P., Arikka, H. & Wallden, T. (2014). Puheen ja kielen kehityksen häiriöt. Teoksessa H. Pihko, L. Haataja, H. Rantala (toim.), Lastenneurologia (s. 46–58). Helsinki: Duodecim.

Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (toim.) (2012). Pienten sanat – Lasten äänteellinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus. s. 17–62.

Launonen, K. & Klippi, A. (2009). Puheterapia kuntoutusmuotona. Teoksessa O. Aaltonen, R. Aulanko, A. Iivonen, A. Klippi & M. Vainio (toim.), Puhuva ihminen. Puhetieteiden perusteet (s. 287–294). Helsinki: Otava.

Lyytinen, H. (2010). Dysleksia. Teoksessa P. Korpilahti, O. Aaltonen & M. Laine (toim.), Kieli ja aivot (s. 257–262). Turku: Turun yliopisto.

Mäenpää, H. (2014). CP-vamma. Teoksessa H. Pihko, L. Haataja, H. Rantala (toim.), Lastenneurologia (s. 128–137). Helsinki: Duodecim.

Närhi, V., Seppälä H. & Kuikka, P. (2010). Laaja-alaiset oppimisvaikeudet. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti. s. 14–93.

Von Tetzchner, M. & Martinsen, H. (2010). Johdatus puhetta tukevaan ja korvaavaan kommunikointiin. Helsinki: Kehitysvammaliitto. s. 20–51; 61–84.

Suoritustapa

Kirjatentti

Arviointi

Arviointiasteikko 0-5

Hinta

117 €

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru