Johdatus liiketoimintaan globaalissa taloudessa 5 op (LY) - HAJO1102

Aika ja paikka

Pe-la 17.-18.1. ja pe-la 31.1.-1.2.2020, pe klo 16.30-20.30 ja la klo 9.00-15.15

Oulun yliopisto, Linnanmaa

Kouluttaja

Prof. Susan Meriläinen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hahmottaa liiketoimintaa kulttuurintutkimuksellisesti informoitujen käsitteiden kautta
- tunnistaa globaalin talouden erityispiirteet

Sisältö

Kurssilla avataan toisiinsa kytköksissä olevia ulottuvuuksia, joiden kautta talous nykyisin toimii maailmanlaajuisesti eli globaalisti: teknologisoituminen, finanssivetoistuminen, monikulttuuristuminen, medioituminen, ekologisoituminen ja elämyksellistyminen. Kokonaisuuksia hahmottamalla opiskelijaa autetaan ymmärtämään yritysten ja asiakkaiden toimintaa sekä erilaisia johtamiseen ja markkinointiin liittyviä kulttuurisia käytäntöjä. Kurssilla käsitellään myös ajankohtaisia erityisteemoja.

Opetus- ja työmuodot

Luennot (24 t), pienryhmätyöskentely luennoilla sekä omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen.

Vaadittavat suoritukset

Tentti

Tentti

Ma 17.2., ma 6.4. ja ma 25.5.2020 klo 17.00-21.00

Kirjallisuus

- Tienari & Meriläinen. (2009). Johtaminen ja organisointi globaalissa taloudessa. Helsinki: Wsoy-Pro.
- Artikkelipaketti