Johdatus tutkimusmenetelmiin 5 op - AY700127P (OY)

12.12.2023–31.01.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Ti 12.12.2023 (johdantoluento ja ohjeistus), ke 10.1., ma 15.1., ke 17.1., ma 22.1., ke 24.1., ma 29.1. ja ke 31.1.2024 klo 17.00-18.30

Opetus toteutetaan epäopetuksena.

Kouluttaja

FT Matti Mäntylä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa lukea, analysoida ja arvioida historiatieteellisiä tutkimuksia tieteenalan perusnäkökulmia ja -periaatteita soveltaen, laatia tältä pohjalta tiiviin suullisen esityksen sekä osallistua historiatieteelliseen keskusteluun. Opiskelija osaa määritellä pääpiirteittäin, miten historiantutkimusta käytännössä tehdään ja hän tutustuu tutkimusprosessiin, lähteisiin ja oppii tieteenalan käytännöt. Opiskelija kehittää yksilö- ja ryhmätyöskentelytaitojaan sekä harjoittelee tieteellistä kirjoittamista ja tieteellisten tekstien kriittistä lukemista.

Sisältö

Tutkimusmenetelmien perusteet, perehtyminen uusimpaan tutkimukseen.

Suoritustavat

Luento, kirjallisuus, ryhmäistunnot, harjoitustyö ja suullinen esittäminen. Kurssi voi sisältää tentin.

Toteutustavat

Luento, kirjallisuus, ryhmäistunnot, harjoitustyö ja suullinen esittäminen. Toteutustavat ja niiden määrät voivat vaihdella.

Esitietovaatimukset

Esitietoina suositellaan kurssia ay700126P Orientaatio historiantutkimukseen.

Arviointiasteikko

0-5