Johdatus tutkimusmenetelmiin 5 op (OY) - ay700127P

Aika ja paikka

Ke 12.1., ma 17.1., ke 19.1., ke 26.1., ti 1.2. ja to 3.2.2022 klo 17.00-18.30, toteutetaan etäopetuksena.

Kouluttaja

FT Matti Mäntylä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa lukea, analysoida ja arvioida historiatieteellisiä tutkimuksia tieteenalan perusnäkökulmia ja -periaatteita soveltaen, laatia tältä pohjalta tiiviin suullisen esityksen sekä osallistua historiatieteelliseen keskusteluun. Opiskelija osaa määritellä pääpiirteittäin, miten historiantutkimusta käytännössä tehdään ja hän tutustuu tutkimusprosessiin, lähteisiin ja oppii tieteenalan käytännöt. Opiskelija kehittää yksilö- ja ryhmätyöskentelytaitojaan sekä harjoittelee tieteellistä kirjoittamista ja tieteellisten tekstien kriittistä lukemista.

Sisältö

Tutkimusmenetelmien perusteet, perehtyminen uusimpaan tutkimukseen.

Toteutustavat

Luento, kirjallisuus, ryhmäistunnot, harjoitustyö ja suullinen esittäminen. Toteutustavat ja niiden määrät voivat vaihdella.

Esitietovaatimukset

Esitietoina suositellaan kurssia ay700126P Orientaatio historiantutkimukseen.

Oppimateriaali

Erikseen osoitettava kirjallisuus.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Luento, kirjallisuus, ryhmäistunnot, harjoitustyö ja suullinen esittäminen.

Arviointiasteikko

0–5

Järjestämistapa

Kontaktiopetus (etänä), ryhmätyöskentely ja itseopiskelu

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru