Johdon laskentatoimi 5 op (OY) - ay724105P

Aika ja paikka

Tiistaisin ja torstaisin ajalla 10.3.-16.4.2020 klo 17.15-20.00 seuraavasti:

luennot:
ti 10.3.
to 12.3.
ti 17.3.
ti 24.3.
ti 31.3.
ti 7.4.
ti 14.4.

harjoitusryhmä
to 19.3.
to 26.3.
to 2.4.
ke 8.4.
to 16.4.

Oulun yliopisto, Linnanmaa

Huom! Opetus etäopetuksena ti 17.3. alkaen.

Kouluttaja

luennot: tohtorikoulutettava, KTM Marjo Väisänen
harjoitukset: FM, KTM Laura Krankka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa johdon laskentatoimen peruskäsitteet sekä osaa käyttää kannattavuus- ja kustannuslaskennan keskeisiä menetelmiä kuten katetuottolaskentaa, kustannuspaikka- ja kaksivaiheista suoritekohtaista laskentaa (lisäys ja jakolaskenta), sekä toimintolaskentaa. Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa kustannuspohjaisen hinnoittelun eri menetelmät sekä osaa myös perustella, mitä kustannuksia tulisi kulloinkin sisällyttää taloudellisiin laskelmiin.

Sisältö

Kurssin keskeisin sisältö muodostuu kustannus- ja kannattavuuslaskennan teoriasta, käsitteistä, menetelmistä sekä hyväksikäyttömahdollisuuksista. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee kustannus- ja kannattavuuslaskennan keskeisimmät menetelmät sekä teoreettisesti perustellut ajattelutavat, joihin eri menetelmät sekä niiden hyväksikäyttö perustuvat.

Järjestämistapa

Lähiopetus

Toteutustavat

Yht. 20 h luentoja, 14 h harjoituksia sekä itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen  ja harjoitustehtävät.

Tentti

Ke 22.4., ke 3.6. ja 19.8.2020 klo 17.00-20.00

Oppimateriaali

Drury, C.: Management and cost accounting, 7th or 8th ed. Cengage Learning EMEA. Chapters 1-11 (8th ed.);
Oheislukemisto: Järvenpää. M.-Länsiluoto, A.-Partanen, V. –Pellinen, J.: Talousohjaus ja kustannuslaskenta, WSOYpro, luvut 1-8.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Luento- ja kirjallisuuskuulustelu. Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Hinta

98 €