Johtajuus ja organisaatiot 5 op (OY) - ay724102P

Kurssi voidaan liittää seuraaviin kokonaisuuksiin:
-Kauppatiede, avoimen väylä
-Kauppatieteiden sivuaineopinnot, perusopinnot 25 op

Aika ja paikka

Maanantaisin ja torstaisin ajalla 9.1.-17.2.2020 klo 17.15-20.00

Oulun yliopisto, Linnanmaa

Kouluttaja

Prof. Vesa Puhakka

Tavoitteet

Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija omaksuu organisaation, organisoinnin, johtamisen sekä liikkeenjohdollisen työn peruskäsitteet. Opiskelija ymmärtää mitä johtajuus ja johtaminen tarkoittavat käytännössä, sekä oppii organisaatioiden toiminnan analysoinnissa ja johtamisessa tarvittavia taitoja. Opiskelija osaa määritellä erilaisten johtamistapojen perusperiaatteita ja ymmärtää organisaatioissa tapahtuvia toimintoja ja niiden asettamia haasteita johtamiselle.

Sisältö

Kurssi tarjoaa käsitteellisiä ja konkreettisia työkaluja organisaatioiden toiminnan ja johtamisen ymmärtämiseen. Kurssilla pohditaan organisaatioiden ja johtamisen keskeisiä kysymyksiä; mm. organisaatioiden menestystekijöitä, sekä johtamisen ja johtajuuden käytäntöjä sekä johtajan, että työntekijän näkökulmasta. Kurssilla tutustutaan organisaatioiden ja johtamisen kehittymiseen esittelemällä eri johtamistapoja, sekä niiden vaikutusta organisaatioiden toimintaan erilaisissa toimintaympäristöissä.

Suoritustapa

Luennot, vierailijaluennot ja luentotehtävät.

Toteutustavat

Luento-opetusta (36 tuntia), kurssimateriaaliin tutustuminen, kotitenttiin valmistautuminen

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Kurssi on osa Johdatus kauppatieteisiin -moduulia.

Tentti

Luento- ja kirjallisuuskuulustelu kotitenttinä.

Arviointi

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Oppimateriaali

Gareth Morgan (1997 tai uudempi). Images of organization. London: Sage Publications.

Hannele Seeck (2012 tai uudempi). Johtamisopit Suomessa. Helsinki: Gaudeamus.

Luentomateriaali

Hinta

98 €