Joukkoviestinnän etiikka ja viestinnän lainsäädäntö 5 op (OY) - ay694532S

Aika ja paikka

6.4.-30.4.20, verkkoympäristöt

Jakso sisältää 3-4 verkkoluentoa Adobe Connect (AC) -verkkoluokassa. Luennot tallennetaan ja on mahdollista katsoa myöhemmin.

Alustava aikataulu: ma 6.4., 20.4. ja 27.4.20 klo 17.00-17.45

Kouluttaja

Dosentti, OTT Riitta Ollila

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida journalistien toimintaa journalismin eettisten ohjeiden ja keskeisen viestintää koskevan lainsäädännön pohjalta. Opiskelija osaa erottaa toisistaan journalismin juridiset, eettiset ja moraaliset kysymykset. Opiskelija osaa selittää tekijänoikeuksiin liittyvän lainsäädännön erityisesti teksti- ja kuvamateriaalin julkaisemisen suhteen ja osaa soveltaa sitä toimittajan työhön liittyvissä julkaisupäätöksissä.

Sisältö

Viestinnän sisäinen normisto ja sääntely (Julkisen sanan neuvosto, Lehtimiehen ohjeet ja Yleisradion ohjelmatoiminnan säännöstö) sekä viestinnän lait ja säännöt. Erityisesti kiinnitetään huomiota tekijänoikeuksiin.

Suoritustapa

Verkkoluennot, ohjattu opiskelu verkkoympäristössä, itsenäinen työskentely, essee

Kuulustelut

Verkkokeskustelu, analyysitehtävä ja laaja essee-tehtävä
Tehtävät palautetaan opettajalle sähköpostilla myöhemmin ilmoitettavan aikataulun mukaisesti.

Arviointi: 0–5

Oppimateriaali

Kirjallisuus:

- Korpisaari, Päivi: Johdatus viestintäoikeuteen (2016)
Lukuohje Korpisaaren kirjaan:
* Kiinnitä erityisesti huomiota sananvapauden ja yksityisyyden suojan suhteeseen.
* Vastine ja oikaisu (tarkista Sananvapauslaista viimeisin lain muotoilu)
* Sananvapausrikokset, joista erityisesti: yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen, kunnianloukkaus, kiihottaminen kansanryhmää vastaan ja identiteettivarkaus.
TAI
Vaihtoehtoinen teos: Pesonen, Pirkko: Viestintäoikeuden käsikirja (2011) soveltuu korvaamaan Korpisaaren.
Lukuohje (jos teoksessa on puutteita, voit rinnalla katsoa, mitä lakitekstissä "Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä" asiasta sanotaan):
* Kiinnitä erityisesti huomiota sananvapauden ja yksityisyyden suojan suhteeseen.
* Vastine ja oikaisu (tarkista Sananvapauslaista viimeisin lain muotoilu)
* Sananvapausrikokset, joista erityisesti: yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen, kunnianloukkaus, kiihottaminen kansanryhmää vastaan ja identiteettivarkaus (identiteettivarkautta ei muistaakseni juuri käsitellä Pesosen kirjassa, mutta siitä tulee kyllä riittävästi luennolla).

- Nordenstreng, Kaarle (toim.). Sananvapaus Suomessa (2015) (verkossa: http://ekirjasto.kirjastot.fi/ekirjat/sananvapaus-suomessa)

Nettilähteet:
- Journalistin ohjeet : http://www.jsn.fi/journalistin_ohjeet/

Oheislukemisto:
- JSN periaatelausumat: http://www.jsn.fi/periaatelausumat/
- Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030460
- Tutustumisen arvoinen ja osin kirjallisuuden kanssa päällekkäinen on http://toimittajanrikoslaki.fi/-sivusto, josta löytyvät oleelliset tiedot lainsäädännöstä.

Muu materiaali:
- Verkkoympäristössä oleva materiaali